maandag, december 09, 2002

Spirit Gent pleit voor een integraal woonbeleid

Spirit voor Gent juicht het initiatief van schepen De Regge toe om een beleidsnota (Sociaal) woonbeleid in Gent op te stellen. Toch stellen we vast dat er een totaalvisie ontbreekt om tot een integraal woonbeleid te komen. Een woonbeleid moet gevoerd worden ten aanzien van iedereen, deze nota is teveel toegespitst op het sociaal woonbeleid alleen. Spirit voor Gent betreurt dan ook dat er in de nota zo weinig aandacht uitgaat naar de bevolkingsgroepen die weinig of geen financiële problemen hebben. Het is minstens even belangrijk om welgestelde mensen naar de stad te trekken, zij brengen geld mee waar de stad nood aan heeft.

De opties die schepen De Regge neemt inzake het sociaal woonbeleid, wenst Spirit nochtans uitdrukkelijk te steunen. Vooral de plannen voor de omvorming van de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) tot 3 à 4 grote SHM’s en de creatie van een centraal inschrijvingsregister en registratieloket voor kandidaat-huurders genieten de goedkeuring van Spirit. Spirit voor Gent vraagt wel dat schepen De Regge concrete maatregelen in haar beleidsnota opneemt die verzekeren dat de 2 000 bijkomende sociale woningen, die voorzien zijn in het bestuursakkoord, verwezenlijkt kunnen worden.

Voor Spirit is een integraal woonbeleid echter meer dan een goed sociaal woonbeleid. Onze afgevaardigde zal in de stedelijke Woonraad actief en constructief meewerken aan de uitwerking van een dergelijk integraal woonbeleid. Spirit schuift daarbij drie centrale pijlers naar voor :

- Gent moet een aangename en leefbare stad zijn die aantrekkelijk is en blijft voor zowel jonge koppels en gezinnen, als voor gezinnen met studerende kinderen als voor ouderen. Met andere woorden, er moet een evenwichtige leeftijdsopbouw zijn.
- De woonkwaliteit vormt een belangrijk aandachtspunt. De stad moet inspanningen leveren om de kwaliteit van het wonen te verbeteren, om een aangename woonomgeving te bekomen.
- Tenslotte moet er een duurzaam sociaal woonbeleid gevoerd worden, als onderdeel van het integrale woonbeleid. Iedereen heeft recht op een degelijke woning.


Spirit voor Gent lanceert daarom volgende voorstellen.

- Er wordt actief campagne gevoerd om studenten na hun studies in de stad te houden. Dit kan bijvoorbeeld door ze actief bij te staan in het zoeken naar een woning en een job, maar ook door ze bijvoorbeeld een financiële korting toe te staan in de vorm van een vermindering van de gemeentelijke opcentiemen onder de 27 jaar.
- Overlast bestrijden die veroorzaakt wordt door lawaai, afval, foutparkeerders, enz moet prioriteit worden van de politie. Dit zijn oorzaken waarom mensen verkiezen aan de rand van de stad te gaan wonen.
- Aanleg en onderhoud van groen in de stad.


Tenslotte vraagt Spirit aan schepen De Regge om de plannen van de beleidsnota binnen de huidige legislatuur uit te voeren. Dat de nota geen termijn voor de uitvoering bepaalt, mag niet betekenen dat deze zaak op de lange baan geschoven wordt.

BIJLAGE: SPIRIT-VOORSTELLEN ivm de NOTA SOCIAAL WOONBELEID

Een woonbeleid moet de absolute basis zijn waarvan een stad of gemeente vertrekt. We zijn dan ook tevreden met het initiatief dat schepen De Regge nu neemt. Toch stellen we vast dat er een aantal tekortkomingen zijn die de uitvoering van deze nota misschien in de weg kunnen staan.

De nota schetst de visie van de stad op het woonbeleid, die gevolgd wordt door een omgevingsanalyse. Vanuit deze probleemstelling komt men tot de essentie van de uit te voeren globale opdracht, of de missie. Tenslotte komen de doelstellingen aan de orde. Volgens ons situeert zich hier het grootste probleem. De opbouw van de nota volgt de stappen die men ook in een strategisch plan voorziet, maar de doelstellingen zijn onvoldoende specifiek geformuleerd. 2 voorbeelden :"Aantrekken van jonge gezinnen" of "Sociale mix bewerkstelligen over het ganse grondgebied". In het beste geval zijn dit middelen of instrumenten om een finale doelstelling te bereiken, maar het aantrekken van jonge gezinnen naar de stad kan op zich nooit een doelstelling vormen. Deze onduidelijke en bijgevolg niet realiseerbare doelstellingen zetten de hele ontwerpbeleidsnota op de helling.

We betreuren ook dat er in de nota zo weinig aandacht uitgaat naar de bevolkingsgroepen die weinig of geen financiële problemen hebben. Het is minstens even belangrijk om welgestelde mensen naar de stad te trekken, zij brengen geld mee waar de stad nood aan heeft. We hechten ook veel belang aan maatregelen die erop gericht zijn de studenten, menselijk kostbaar kapitaal, na hun afstuderen in de stad te houden. De titel van de ontwerpbeleidsnota schept in die zin ook enige verwarring. In eerste instantie moet er een woonbeleid gevoerd worden ten aanzien van iedereen. Een sociaal woonbeleid vormt hier een onderdeel van. Het ontbreken van een beleid ten aanzien van deze groepen mensen beperkt de nota in haar opzet zodat we zeker niet kunnen spreken van een integraal woonbeleid.

Het onderdeel dat veruit het meest uitgewerkt is in de nota betreft de sociale huisvestingsmaatschappijen. Volgens schepen De Regge is een herstructurering van de sector noodzakelijk, zeker gezien de weinig rooskleurige financiële situatie van de SHM’s in Gent. We steunen schepen De Regge in de poging die zij onderneemt naar de subsidiërende overheid om de Subsidie Bouw en Renovatie binnen grootstedelijke gebieden op te trekken van 60 naar 80 %, zodat de SHM’s in de steden slechts 20 % van de kostprijs moeten gaan lenen op de private markt. Specifiek voor Gent is het belangrijk dat het centraal inschrijvingsregister en registratieloket er komt en ook de omvorming van de Gentse SHM’s tot 3 à 4 grote SHM’s lijkt ons noodzakelijk om de continuïteit te verzekeren. We missen in de ontwerpbeleidsnota wel concrete maatregelen die verzekeren dat de 2 000 bijkomende sociale woningen, die voorzien zijn in het bestuursakkoord, verwezenlijkt kunnen worden.

Wij willen actief en constructief meewerken aan een integraal woonbeleid in Gent. Wij stellen het bestuursakkoord centraal. Vanuit deze optiek kunnen we drie centrale pijlers naar voor schuiven :
 • Gent moet een aangename en leefbare stad zijn die aantrekkelijk is en blijft voor zowel jonge koppels en gezinnen, als voor gezinnen met studerende kinderen als voor ouderen. Met andere woorden, er moet een evenwichtige leeftijdsopbouw zijn.
 • Zoals vermeld in het bestuursakkoord is de woonkwaliteit voor ons een belangrijk aandachtspunt. De stad moet inspanningen leveren om de kwaliteit van het wonen te verbeteren, om een aangename woonomgeving te bekomen.
 • Tenslotte moet er een duurzaam sociaal woonbeleid gevoerd worden, als onderdeel van het integrale woonbeleid. Iedereen heeft recht op een degelijke woning.
We formuleren hier per pijler 1 mogelijke doelstelling :
 • Tegen het einde van de legislatuur moet er een aanzienlijke verbetering opgetreden zijn in de leeftijdsopbouw in de stad, moet er een tendens naar evenwicht zijn tussen jong en oud.
 • Tegen het einde van de legislatuur moeten x – aantal woningen op het Gentse grondgebied voldoen aan bepaalde wooncriteria (die vooraf vastgelegd werden in een lijst), en moet het aantal leegstaande en verkrotte huizen verminderd zijn.
 • Tegen het einde van de legislatuur moeten er 2 000 bijkomende sociale woningen verwezenlijkt zijn op het Gentse grondgebied.

Dergelijke duidelijk geformuleerde doelstellingen zullen veel eenvoudiger te verwezenlijken zijn. Om de effectiviteit te kunnen verzekeren, is het noodzakelijk dat er acties geformuleerd worden, concrete maatregelen die ervoor zorgen dat deze centrale pijlers verwezenlijkt kunnen worden. Zoals in de ontwerpbeleidsnota ook gezegd wordt, moeten voor een integraal woonbeleid ook andere beleidsdomeinen en andere bestuursniveaus aangesproken worden. Het kan niet de bedoeling zijn hier een uitgewerkte nota voor te leggen, vandaar dat we ons beperken tot enkele acties voor de eerste doelstelling.

 1. Er wordt actief campagne gevoerd om studenten nadat ze afgestudeerd zijn in de stad te houden. Dit kan bijvoorbeeld door ze actief bij te staan in het zoeken naar een woning en een job, maar ook door ze bijvoorbeeld een financiële korting toe te staan in de vorm van een vermindering van de gemeentelijke opcentiemen onder de 27 jaar.
 2. Overlast bestrijden die veroorzaakt wordt door lawaai, afval, foutparkeerders, enz moet prioriteit worden van de politie. Dit zijn oorzaken waarom mensen verkiezen aan de rand van de stad te gaan wonen.
 3. Aanleg en onderhoud van groen in de stad.
Welke instrumenten zullen hiervoor gebruikt worden ? In de nota van schepen De Regge worden een aantal instrumenten opgesomd om het aandeel kwalitatieve woningen te verhogen. We hoeven hier dus niet verder op in te gaan.

De acties moeten vervolgens getoetst worden op hun effectiviteit aan de hand van indicatoren. Dit laat de stad toe de ontwikkeling van de doelstellingen op te volgen en bij te sturen waar nodig. Zonder deze effectieve opvolging dreigen de uitgewerkte doelstellingen te vervallen in een statisch gegeven. Tenslotte is het noodzakelijk dat er kritiseke succesfactoren opgenomen worden : wat is er essentieel om de doelstelling te bereiken en waarop moet je als stadsbestuur focussen ? Per doelstelling willen we een indicator en een kritieke succesfactor formuleren.

 • Kritieke succesfactor : een goed zicht op de wooneenheden van allerlei aard in de stad Gent (voor gezinnen met of zonder kinderen, ouderen, studenten,…). Indicator : Een goede en goed bijgehouden inventaris van de woningen.
 • Kritieke succesfactor : een goed zicht op de kwaliteit van de wooneenheden in Gent. Indicator : een goede en goed bijgehouden lijst van de kwaliteit van de woningen in Gent.
 • Kritieke succesfactor : permanent zicht hebben op de vraag naar sociale woningen en de beschikbaarheid van deze woningen. Indicator : inventaris van de sociale woningen – 1 gecoördineerde lijst met aanvragen over de maatschappijen heen.
Tot slot willen we nog opmerken dat schepen De Regge zichzelf nergens een termijn oplegt waarbinnen ze deze nota, de doelstellingen verwezenlijkt wil zien. Dat de nota geen termijn voor de uitvoering bepaalt, mag niet betekenen dat deze zaak op de lange baan geschoven wordt.

Meer Info :
Cédric Verschooten
VU – ID afgevaardigde Woonraad
Tel 0498 / 755 736
E-post cedric.verschooten@meerspirit.be