woensdag, december 22, 2004

Spirit vraagt Vlaams non-discriminatiecharter in horeca

Allochtone jongeren worden nog al te vaak de toegang geweigerd in heel wat horecazaken. Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (Spirit) maakte een aantal gevallen persoonlijk mee en vraagt daarom een Vlaams non-discriminatiecharter in de horeca.

De inspiratie haalde de links-liberaal in zijn thuisstad Gent. Daar stelde het stadsbestuur, samen met alle actoren, een huishoudelijk reglement op. Het geeft elke horecazaak de mogelijkheid, naast een aantal niet te wijzigen toegangsmodaliteiten, specifieke toegangsmodaliteiten op te nemen. Het reglement wordt geafficheerd aan de ingang van de betrokken zaak met vermelding van de telefoonnummers van politie en van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en racismebestrijding. Roegiers stelt nu voor dit reglement uit te breiden naar heel Vlaanderen en stelde dit deze middag in het Vlaams Parlement voor aan minister Kathleen Van Brempt. Zij engageerde zich ertoe het Gentse voorbeeld in Vlaanderen bij de lokale besturen te stimuleren en bekend te maken.

Bedoeling van het Vlaams huishoudelijk reglement tegen discriminatie in horecazaken is tweeledig: het geeft enerzijds het voordeel aan uitbaters en portiers dat ze niet kunnen worden beschuldigd van een willekeurig toegngsbeleid, anderzijds hebben mensen die gediscrimineerd worden een instrument in handen waarbij ze mogelijke drogredenen kunnen blootleggen.

De uitwerking van het reglement moet uiteraard gekoppeld worden aan het uitwerken van een repressief sluitstuk: prioritaire aandacht bij de politie voor meldingen van discriminatie in combinatie met een vervolgingsbeleid door het Openbaar Ministerie. Allochtone jongeren doen vandaag - moedeloos - niet meer de moeite klacht in te dienen, omdat er amper gevolg wordt aan gegeven.

Jan Roegiers: "Ik herinner mij de tijd waarin aan de deur van horecazaken een bordje hing 'Accès interdit aux Nord-Africains'. Dat werd later verboden, maar de gewoonte bleef helaas bestaan. Met dit voorstel, dat gebaseerd is op vrijwilligheid, hoop ik een einde te maken aan deze ergerlijke uitwas van racisme."

Jan Roegiers, Vlaams volksvertegenwoordiger spirit,
0495 532 067
http://www.janroegiers.be/