dinsdag, maart 08, 2005

Bourgoyen-Ossemeersen en de woonwijk Driesdreef - Rust voor de vogels .... en de mensenHerstel van het meersenlandschap in de Bourgoyen-Ossemeersen (Foto Stad Gent)

Milieuschepen Lieven Decaluwe (spirit) gaf op woensdag 2 maart het officiële startsein voor de tweede fase van het Natuurinrichtingsplan Bourgoyen-Ossemeersen. Met ingrijpende grond- en waterwerken wordt het meersenlandschap in het stedelijk natuurreservaat hersteld én een geluidswerende gronddam aangelegd. De Stad Gent en verschillende Vlaamse overheidsinstanties werken hiervoor samen. De totale kostprijs bedraagt 3,3 miljoen euro.

Goed nieuws voor natuur en milieu, voor de bezoekers van het natuurreservaat…én ook voor de bewoners van de woonwijk Driesdreef waar het eindelijk wat rustiger wordt

Een eertijds opgespoten terrein van 14 ha, de zogenaamde Schapenweide, wordt weer afgegraven tot op het oorspronkelijke maaiveld. De 200.000 kubieke meter afgegraven grond wordt overwegend gebruikt om een 2,1 km lange en vier meter hoge geluidswerende gronddam langs de lawaaierige R4 aan te leggen en een houtwal langs de Drongensesteenweg.

Mensen even belangrijk als vogels

Op vraag van de Stad Gent zal de geluidswal langs het hele natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen worden doorgetrokken tot de Driesdreef in Mariakerke. Goed nieuws voor de bewoners van die woonwijk "We wilden niet de indruk wekken dat we de rust van de vogels belangrijker vonden dan die van de mensen." aldus spirit-schepen Decaluwe. "Samen met het Vlaamse Gewest doen we een inspanning om de geluidsmuur nog een stukje verder dan het natuurgebied door te trekken. De bewoners hadden gelijk om hierop aan te dringen. Als we de vogels afschermen, moeten we dat ook doen voor de mensen''. De kosten voor het doortrekken van de geluidswal tot de Driesdreef worden geraamd op 270.000 euro en worden door de Stad Gent en het Vlaamse Gewest gedeeld.

Wat we nog mogen verwachten

In een eerste fase, uitgevoerd in 2004, werd al 32.000 ton slib geruimd in de Loopgracht over een lengte van 1800 m.

De grote infrastructuurwerken van deze tweede fase betekenen een grote stap in het herstel van het oorspronkelijke meersenlandschap met de daarbij horende natuurwaarden (vochtige graslandvegetaties, weide- en rietvogels…). Aan de binnenzijde van de geluidsdam komt een nieuwe wandelpad, waardoor je voor een volledige rondgang niet meer het fietspad langs de R4 op moet.

Ter hoogte van enkele laaggelegen waardevolle graslanden aan de Meerskant wordt 600 m geluidswerend scherm in houtvezelbeton geplaatst. In de gronddam zijn vleermuizenkokers voorzien en een oeverzwaluwwand. Ook de bestaande overwinteringplaats van vleermuizen onder de oude spoorwegdijk wordt geoptimaliseerd. De taluds van de ophoging rond de Valkenhuisdonk worden afgevlakt. In het gebied worden 4 stuwen gebouwd die een betere regeling van het waterpeil in het reservaat zullen mogelijk maken.

In een derde en laatste fase – voorzien najaar – volgt nog de uitvoering van de infrastructuurwerken. Deze werken omvatten o.a. de herinrichting van de 6 gebiedstoegangen, de (her)aanleg van wandelwegen en -paden, de bouw van 2 observatiehutten en een observatietoren, het aanplanten van een boomgaard en het vervangen van weidehekkens. Deze werken worden volledig gefinancierd door het Vlaamse Gewest.

Hiermee zal dit unieke natuurreservaat van 211 ha, dertig jaar na de eerste aankopen door de Stad Gent, optimaal worden uitgebouwd binnen de randvoorwaarden van het recreatief en educatief medegebruik. Het beheersplan van het stedelijk natuurreservaat wordt versneld uitgevoerd.

Meer info

In het stedelijk natuurcentrum Bourgoyen-Ossemeersen, Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke, is een kleine tentoonstelling opgesteld over het natuurinrichtingsproject. Ook infoborden aan de toegangen geven de bezoekers uitleg over de werken. De werf is voor het publiek enkel toegankelijk tijdens de geleide werfbezoeken op woensdag 9 maart, 6 april, 4 mei en 1 juni telkens om 13.30 uur. Het aantal deelnemers is beperkt. Geïnteresseerden schrijven zich vooraf in bij Gentinfo, tel. 09 210 10 10. Open van maandag tot zaterdag van 8 tot 19 uur.

Meer info ook op webstek van Stad Gent en op de webstek van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)