donderdag, juli 10, 2003

Algemene Ledenvergadering van Spirit keurt eerste regeringsdeelname goed

Donderdagavond 10 juli 2003, op de vooravond van de Vlaamse feestdag, kwamen zo'n 200 Spirit-leden bijeen in de chique Brusselse zaal Concert Noble om te beslissen of Spirit zou toetreden tot de nieuwe federale regering op basis van het voorliggende regeerakkoord. Vlaams Minister Paul Van Grembergen was verontschuldigd, omdat hij in Antwerpen Patrick Janssens moest benoemen als nieuwe burgemeester en daarna een standbeeld ter ere van Hippoliet Van Peene moest inhuldigen in Kaprijke. We mochten ons verheugen in de aanwezigheid van een TV-ploeg van Villa Politica. Spirit voor Gent was met 16 aanwezigen behoorlijk vertegenwoordigd.

Els Van Weert en Bert Anciaux, die de regeringsonderhandelingen voor Spirit gevoerd hadden, overliepen het regeerakkoord en beantwoordden daarna vragen uit de zaal.


Bert Anciaux verdedigt het regeerakkoord dat hij mee onderhandeld heeft in de Brusselse Concert Noble. Naast hem ondervoorzitter Stefan Walgraeve, voorzitster Els Van Weert, Walter Muls, voorzitter van de Algemene Ledenvergadering, Peter Van Hoof, algemeen directeur, en ondervoorzitter Geert Lambert (verscholen)Posted by Hello

Bert en Els stelden voorop dat het moeilijke onderhandelingen geweest waren door de minder gunstige financieel-economische ontwikkelingen en de evenwaardigheid van de onderhandelingspartners. Daarnaast hebben de coalitiepartners niet de parlementaire tweederdenmeerderheid, die vereist is voor een verdere staatshervorming. Ze benadrukten de punten die Spirit binnengehaald heeft en die niet gering zijn: o.a. de vermindering van de BTW op de geluidsdragers, de inloopbanen voor jongeren, een jeugdrecht dat de nadruk legt op integratie en rehabilitatie, de gewesten die betrokken worden bij het investeringsplan van de NMBS, meer participatiedemocratie, de invoering van het begrip 'interculturele' i.p.v. 'multiculturele' samenleving (niet naast maar mét elkaar), de parlementaire behandeling van het migrantenstemrecht, de overheveling naar de gewesten van de verkeersreglementering, het overeengekomen principe van het Europa van de regio's, de afbouw van de kernwapens en de herziening van de geheime akkoorden in NAVO-verband i.v.m. wapentransporten. Ze concludeerden dat Spirit als kleinste partner zwaar op de onderhandelingen gewogen heeft.

Bert Anciaux noemde het regeerakkoord het meest groene ooit en verwees daarbij vooral naar de uitvoering van het Kyoto-protocol. Wat de nachtvluchten betreft (waarbij hij persoonlijk erg betrokken is) heeft Spirit woord gehouden: er komt onmiddellijk een vermindering met 40% in de Noordrand. Het principe van de spreiding is opgenomen in het regeerakkoord, maar er zal bijkomend onderzoek uitgevoerd worden.

Uit de zaal kwamen vooral kritische bedenkingen over het communautaire luik, dat sommigen gering noemden. De onderhandelaars legden er de nadruk op dat het Franstalig 'non' van vóór de verkiezingen omgebogen werd in verdere stappen in de staatshervorming: een forum zal wetsontwerpen voorbereiden over de overheveling van diverse bevoegdheden.


Beeld van de zaal op de Algemene Ledenvergadering. Vooraan o.a. Roel en Jan Anciaux en Siegfried Bracke van de VRT.
Posted by Hello

De felste kritiek kwam van Eric Degreef, Spirit-gemeenteraadslid in Halle, die aankondigde tegen het akkoord te zullen stemmen, vanwege de niet-splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Bert repliceerde dat er bij de Vlamingen wel een consensus bestaat over die splitsing, maar dat de Franstalige partijen daarmee niet akkoord gaan. Spirit kon deze splitsing niet forceren of zou alleen gestaan hebben. Op de vraag waarom 11 juli niet opgenomen is als wettelijke feestdag antwoordde Els dat dit niet dan na overleg met de sociale partners mogelijk is.

Vic Anciaux noemde het akkoord vernieuwend en progressief en betwistte dat de bijkomende middelen voor het Brussels gewest een communautaire toegeving inhouden: in Brussel wonen immers ook Vlamingen. Marie-Paul Quickx, Spirit-gemeenteraadslid in Brussel-stad, zei dat het verkiezingssucces van het SP.a-Spiritkartel haar ook angst inboezemde: een kiezer moet je immers verdienen, elke dag! De regering had het arrest van het Brusselse Hof van Beroep over de nachtvluchten immers gewoon naast zich neergelegd!

Toen Wim Durang uit Lennik vroeg welke Franstalige eisen niet ingewilligd waren, begon Bert Anciaux aan een indrukwekkende opsomming: onmiddellijke ondertekening van het minderhedenverdrag, Franstalig onderwijs voor alle Franstaligen in Vlaanderen, herziening van de taalwetgeving in Brussel voor niet-loketbedienden, een tweetalige kamer bij de Raad van State voor de faciliteitengemeenten, afschaffing van de Vlaamse zorgverzekering, etc.

Ook Spirit voor Gent mengde zich in het debat: Koenraad De Vijlder, onze penningmeester, stelde vragen bij de budgettaire haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen. Men antwoordde dat de begroting nauwgezet bekeken was. Philippe Vermeulen betwijfelde of het aanleggen van windmolenparken genoeg stroom zal opleveren om de uitstap uit de kernenergie te compenseren. Ignace Decancq was tevreden met het akkoord op het vlak van milieu, mobiliteit, energie en duurzame ontwikkeling, maar vroeg waakzaamheid bij de concrete uitvoering van deze mooie intenties. Algemeen was de constatering dat de tekst van het regeerakkoord vrij vaag blijft en de concrete uitvoering dus belangrijk wordt en meer nog, wie het zal uitvoeren.

Onze Peter Craeyeveld van het Spirit-netwerk Vrede had het, samen met enkele andere sprekers, over het pacifisme i.v.m. de regionalisering van de wapenexportlicenties, zeg maar de regionalisering van het geweten. Els Van Weert gaf toe dat het akkoord qua pacifisme iets meer mocht inhouden, maar onderhandelen is een zaak van geven en van nemen. Tenslotte betwijfelde ondergetekende of de ambitieuze doelstelling om 200.000 nieuwe jobs te creëren, dit terwijl er jobs dreigen verloren te gaan in de overheidsbedrijven (de NMBS, de Post, Belgacom), ook zal worden gerealiseerd. Els antwoordde dat het om heel concrete maatregelen gaat, die nog verder verfijnd moeten worden in het sociaal overleg.

Jongerenvoorzitter Stijn Coppejans noemde het een heel sociaal en heel groen akkoord, zij het wat magertjes op het communautaire vlak. In haar slottoespraak beklemtoonde Els Van Weert dat het regeerakkoord sociaal is (de nieuw jobs, de stijging van de uitgaven voor de ziekteverzekering), progressief (bvb. het parlement dat zal beslissen over het migrantenstemrecht), internationaal, pacifistisch, integraal-democratisch (bvb. de wijkbudgetten) en ook toekomstgericht (de aandacht voor jongeren en het leefmilieu). De Spirit-onderhandelaars zijn ook niet ontevreden over het regionalistisch karakter van het regeerakkoord. Hierna kreeg zij een staande ovatie.

Volgde de stemming: van de 195 stemgerechtigden stemden 189 voor, 3 stemden tegen en 3 onthielden zich. De eerste deelname van Spirit aan een federale regering was dus een feit! Na de Algemene Ledenvergadering had nog een Algemene Raad plaats, waarin beslist werd wie Spirit aan de koning zal voordragen als minister.

Verslag: Peter Vandenabeele