vrijdag, juni 06, 2003

Naar een progressieve eenheidslijst?

Op vrijdagavond 6 juni maakte de Gentse afdeling van de Volkshogeschool Elcker-ik in een politiek café de balans op van de voorbije verkiezingen van 18 mei. Annelies Storms van Spirit en Daan Schalck van de SP.a, die nog maar pas de eed afgelegd hadden in de Kamer, gingen in debat met Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Holemans van Agalev, die genoemd wordt als mogelijke opvolger van Jos Geysels als politiek secretaris van zijn partij. Moderator van dienst was Janusz Vanhellemont van Elcker-ik.


Annelies Storms van Spirit en Daan Schalck van kartelpartner SP.A in debat in de volkshogeschool Elcker-ikPosted by Hello

Ondanks de warme lenteavond daagden toch een twintigtal mensen op voor dit debat. De moderator overliep de resultaten van de verkiezingen, met duidelijk winnaars (het kartel) en verliezers (Agalev) aan de debattafel. Hij peilde naar de reacties van de politici op de verkiezingsuitslag en schakelde dan over op het centrale thema van de avond: moet Agalev toetreden tot een progressieve eenheidslijst met de huidige kartelpartners SP.a en Spirit? Met de op handen zijnde coöptatie van de Limburge Agalev'ster Jacintha De Roeck door het kartel was deze vraagstelling bijzonder actueel.

Dirk Holemans van Agalev liet zich niet verleiden tot een duidelijke stellingname in deze controverse. Zijn partij is zich nog steeds aan het beraden over een desastreuze verkiezingsuitslag, die zij niet begrijpt. Hij gaf wel toe dat Agalev bij haar eerste regeringsdeelname geen foutloos parcours afgelegd heeft en er wellicht communicatiefouten gemaakt zijn. De partij is nu bezig met een grote luisterronde, zowel intern als extern. Op 21 juni volgt een congres, waarin knopen doorgehakt zullen worden. Holemans vond het niet raadzaam als een verzwakte partner in een kartel te stappen. Hij gelooft nog steeds in het belang van de groene ideologische sokkel. Men mag een partij ook niet veroordelen op basis van één verkiezingsuitslag. Hij verwees hierbij naar de heropstanding van de Duitse Grünen onder Joschka Fischer, nadat ook zij in het begin van de jaren '90 de kiesdrempel niet gehaald hadden. Agalev heeft in de drie weken sinds de verkiezingen trouwens al 1.000 nieuwe leden bijgekregen.

Daan Schalck van de SP.a had alle begrip voor de moeilijke situatie waarin Agalev zich momenteel bevindt. In 1999, toen de SP naar het historisch dieptepunt van 15% gezakt was, had zijn partij hetzelfde meegemaakt. Men mag zich in zo'n geval niet overhaasten. Hij wees erop dat het aanbod van Steve Stevaert tot progressieve samenwerking niet nieuw is. SP.a-SPIRIT en Agalev moeten elkaar geen kiezers afsnoepen, maar zich bezinnen hoe ze het electoraat van de progressieve partijen van ca. 30% groter kunnen maken. Volgens hem kan dit enkel in een progressief kartel. De ideologische verschillen zijn daarbij minder belangrijk dan de overeenkomsten. Ook de SP.a heeft trouwens verschillende strekkingen.

Annelies Storms van Spirit dankte het succes van het kartel aan het vernieuwende van het project en het feit dat beide partijen complementair zijn. Eerste analyses hebben uitgewezen dat het kartel ongeveer de helft van de vroegere VU-ID kiezers aangetrokken heeft. Dit bevestigt de partijtop in haar overtuiging dat de electorale aanhang van Spirit groter is dan haar ledenaantal laat uitschijnen. Spirit is voorstander van progressieve frontvorming, maar wil afwachten hoe het bestaande kartel SP.a-Spirit evolueert, vooraleer aan uitbreiding met een derde partner te denken. Daan Schalck haakte hierop in en stelde dat een eventuele mislukking van het kartel met Spirit voor de SP.a een ramp zou betekenen. Dirk Holemans wees er nog op dat in de voorbije regeerperiode verschillende dingen gerealiseerd konden worden door wederzijdse steun van SP.a en Agalev.

Toen ging de moderator over op de vraag: wat met de christelijke arbeidersbeweging? De verschillende sprekers waren het erover eens dat de topkaders van de sociale organisaties tegenwoordig niet meer de macht hebben te beslissen welk stemgedrag hun leden vertonen, noch bij het ACW, noch bij het ABVV. Van een verzuilde maatschappij is Vlaanderen geëvolueerd naar een netwerkmaatschappij, waarin veel meer aan 'shopping' gedaan wordt. Vraag is dus of een eventuele congresresolutie van het ACW om zich niet langer tot de CD&V te bekennen veel effect zou ressorteren in de praktijk. Volgens Dirk Holemans moet het ACW zich dan ook niet bezighouden met het partijpolitieke, maar wel met het progressieve verhaal in het algemeen.

Van de progressieve frontvorming ging het debat dan over op de federale regeringsonderhandelingen en de recente herschikkingen binnen de Vlaamse regering. Dirk Holemans voorzag geen echte knelpunten in het verder functioneren van Agalev binnen de Vlaamse regering. Annelies Storms hoopte dat de idee van een verdere staatshervorming tijdens de regeringsonderhandelingen aan momentum zou winnen. Opmerkelijk was verder dat zij liet uitschijnen dat Spirit haar vroeger verzet tegen een opnieuw laten samenvallen van federale en deelstaatverkiezingen aan het herbekijken is, omdat de ervaring geleerd heeft dat de kiezers weinig of geen onderscheid maken tussen beide bestuursniveaus.

Onvermijdelijk kwam weer het onderwerp naar voren hoe men de steeds verdere uitgroei van het Vlaams Blok kan terugdringen en of de politieke partijen wel genoeg inspanningen doen daartoe.

Tot slot werden de politici direct geconfonteerd met de soms harde maatschappelijke werkelijkheid: één van de aanwezigen onder het publiek bleek de man te zijn die recent met zijn dochter uitgedreven was uit de sociale woning die hij huurde van de Gentse Huisvestingsmaatschappij, dit vanwege enkele maanden huurachterstand. Op een kordate maar toch ook correcte manier vroeg hij de aandacht van de politici voor zijn dossier, dat hij trouwens bij zich had. Meer info over zijn actie kan je bekomen op het e-mailadres geenuitzetting@hotmail.com. Meer info over Elcker-ik Gent en haar activiteiten krijg je op elcker-ik@pandora.be.

(verslag: P. Vandenabeele)