maandag, april 21, 2003

Vrouwen(tongen) in de Wetstraat

Op Paasmaandag organiseerden Wachtebeke Anders Cultuur en de vrouwenorganisaties SVV, Markant en KAV een debat in het mooie cultureel centrum van Wachtebeke. Het thema was vrouwen in de politiek, meer bepaald in de Wetstraat. Deelnemers waren Iris Van Riet (VLD), Joke Schauvliege (CD&V), Meryem Kaçar (Agalev), Magda De Meyer (SP.A) en Annelies Storms (Spirit). Moderator was Rudy Van Vlaender. Er waren zo'n 50 aanwezigen, waaronder Patricia De Waele, de waarnemend burgemeester van Evergem.

De politica's werden achtereenvolgens voorgesteld. Als eerste kwam onze Annelies Storms aan de beurt. Zij is de enige van de 5 vrouwen die nog geen parlementslid geweest is, maar ze maakt wel een goede kans om na de verkiezingen Paul Van Grembergen op te volgen in de Kamer. Ze kreeg van de moderator onmiddellijk een lastige vraag over het kartel met de SP.A toebedeeld. Annelies benadrukte dat SP.A en Spirit 2 verschillende partijen blijven, met eigen ideeën, gelijkenissen maar ook verschillen.


Annelies Storms met links van haar Magda De Meyer van kartelpartner SP.a Posted by Hello

Hierna kwam Magda De Meyer, uittredend kamerlid voor de SP.A uit Temse, aan de beurt. Zij bekleedt de 5de plaats op de SP.A-Spirit Kamerlijst en is ook tweede opvolger. Dit is een strijdplaats, maar Magda twijfelt er niet aan dat het kartel die 5 zetels in Oost-Vlaanderen ook zal binnenhalen. Zij heeft de reputatie een dwarsligger te zijn. Zij is een groot voorstander van progressieve frontvorming, ook met Agalev en progressieve christen-demokraten, omdat de verschillen al bij al veel kleiner zijn dan de gelijkenissen.

Joke Schauvliege uit Evergem zetelde sind 1999 voor CD&V in de Kamer. Zij bezet de vijfde plaats op de Kamerlijst voor de CD&V en benadrukte dat dit geen strijdplaats is. Zij is in het parlement vooral bezig geweest met juridisch werk, waardoor ze minder in de aandacht kwam. Iris Van Riet uit Sint-Niklaas werd in 1999 senator van de VLD en is voorzitster van de VLD-vrouwen. Zij staat 7de op de senaatslijst van de VLD, een strijdplaats. Op de vraag of zij het als feministe niet moeilijk heeft met het feit dat maar 1/3 van de verkiesbare plaatsen door vrouwen ingevuld zijn, antwoordde zij dat zij in een geleidelijke vooruitgang op dit gebied gelooft.

Meryem Kaçar uit Gent (geboren in Turkije) werd in 1999 senator voor Agalev als opvolger van Mieke Vogels, die minister werd. Zij beklemtoonde dat de Vlamingen moeten leren aanvaarden dat de samenleving multicultureel wordt. Niet enkel moeten allochtonen ingeburgerd worden, ook de autochtonen moeten in deze zin opgevoed worden.

Na de voorstellingsronde volgden enkele discussieronden over een paar thema's. Eerst kwam het sociaal beleid aan bod met werkgelegenheid en pensioenen. Agalev pleitte voor verdere arbeidsherverdeling en kwam met een voorstel op de proppen voor een 30-urige werkweek met behoud van loon. De CD&V wil een kwaliteitskaart voor werknemers invoeren: een soort protonkaart, met vermelding van opgenomen periodes van loopbaanonderbreking edm. Ook wil zij dat werklozen een contract afsluiten met de overheid over het volgen van beroepsopleidingen ed. Annelies Storms ontvouwde het Spirit-plan om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan (zie: www.jeugdwerkloosheid.be). De VLD wil in de volgende legislatuur nog eens 160.000 jobs creëren. Er onstond een vinnige discussie met CD&V of de actieve welvaartsstaat van Guy Verhofstadt nu meer of minder jobs opgeleverd had. Magda De Meyer kondigde aan dat SP.A het onderscheid tussen arbeiders en bedienden wil opheffen. Agalev wil meer werkgelegenheid creëren door het stimuleren van alternatieve energiebronnen.

Wat de pensioenen betreft pleitte de VLD ervoor de mensen langer aan het werk te houden. Iedereen zou een aanvullend pensioen moeten krijgen (2de pensioenpijler). CD&V verklaarde zich tegenstander van het Zilverfonds en wil liever de staatsschuld versneld afbouwen.

Een volgend thema was de inburgering van allochtonen. De bekende standpunten over migrantenstemrecht werden hier nogmaals bovengehaald. Meryem Kaçar wees op de emotionele waarde van de eigen nationaliteit bij sommige oudere migranten, waardoor haar eigen ouders nog steeds de Turkse nationaliteit hebben. Voor de SP.A zijn inburgeringscurussen voor migranten een must. Er moet wel iets gedaan worden aan de enorme werkloosheid onder migranten.

Belastingverlaging vormde het laatste thema vóór de pauze. Spirit en Agalev pleitten voor meer vermogensbelasting. De SP.A wil alle fofaitaire belastingen weg, omdat die onrechtvaardig zijn voor de minderbedeelden. De CD&V wees erop dat de federale belastingvermindering de gemeenten ertoe gedwongen heeft hun belastingen te verhogen.

Na de pauze hernam de moderator met de uitslag van de publieksênquete. Alle aanwezigen was gevraagd een lijstje in te vullen met de drie thema's die een volgende regering voor hen prioritair zou moeten aanpakken. Winnaar werd meer geld voor kwalitatieve gezondheidszorg en verdere aangroei van het Zilverfonds. Als tweede kwam stimuleren van de werkgelegenheid uit de bus en als derde ex-aequo hardere aanpak van de criminaliteit en minder belasting op arbeid.

Een volgende gespreksronde ging over mobiliteit. Spirit pleitte voor een ontradende kilometerheffing voor autogebruik, Agalev wil meer investeringen in openbaar vervoer. CD&V wees erop dat een groene minister van mobiliteit niet geleid heeft tot structurele mobiliteitsmaatregelen. Volgens SP.A is gratis openbaar vervoer een sociaal verhaal dat verdergezet moet worden.

De laastste vraag was hoe de dames van de diverse partijen de werkgelegenheid wensten te stimuleren. De meeste partijen hadden het over lastenverlaging. SP.A en CD&V wilden de papierwinkel voor bedrijven omlaag. Agalev stond een verlaging van de loonlast gecompenseerd door een hogere milieuheffing voor.

De publieksvragen gingen o.m. over het Agalev-voorstel van de 30-urenweek, de CD&V-uitspraken over Agalev, het pensioen voor zelfstandigen, het jeugdwerkloosheidsplan van Spirit en de verdere financiering van het Zilverfonds. Joke Schauvliege bevestigde dat CD&V 4 wetten totstandgekomen onder impuls van Agalev opnieuw wil afschaffen, als zij in de regering komt.

Als afsluiter mochten de politica's een punt belichten uit hun partijprogramma dat nog niet aan bod gekomen was. De VLD wou maatregelen tegen de gerechtelijke achterstand. Agalev meende dat de levenskwaliteit de inzet van de verkiezingen vormt. De CD&V wil de kinderbijslag naar omhoog. SP.A wil langer zwangerschapsverlof met ouderschapsloon en afschaffing van de onderhoudsplicht. Annelies Storms kondigde aan dat Spirit zal ijveren voor afschaffing van het individueel wapenbezit.

Verslag en foto: Peter Vandenabeele