donderdag, november 20, 2003

Het Zuidpark mag geen eiland worden - Spirit Gent wil van het Zuidpark een open ontmoetingsplaats maken

Begin september 2003 ontvouwde het Gentse stadsbestuur zijn parkenplan. Eén van de vijf projecten daarin is de grondige renovatie van het Koning Albert I-park - beter gekend als het Zuidpark - in het najaar van 2004.


Het Zuidpark (foto: stad Gent) Posted by Hello

Spirit hoopt dat het park een ontmoetingsplaats wordt voor alle omwonenden en passanten, jong en oud. De goede en verkeersveilige bereikbaarheid van het Zuidpark is hét grote pijnpunt, zoals ook bleek uit de infovergadering met de omwonenden (zie een verslag van deze infovergadering op deze site). Het Zuidpark wordt aan drie zijden ingesloten door drukke en onveilige gewestwegen. Spirit vraagt daarom dat de stad Gent het beheer van deze gewestwegen overneemt van het Vlaamse Gewest en hiervoor de nodige financiële middelen krijgt. Zo kan de stad een totaalvisie uitwerken en kunnen de nodige verkeersaanpassingen voor de Zuidparksite uitgevoerd worden.

Spirit wil een open park waarin de gebruiker zich prettig en veilig voelt. Open parkzichten met in- en uitkijkmogelijkheden naar de kern van het park en het achterwege laten van dichte, hoge struikmassieven nabij wandelpaden zijn basisbeginselen in de huidige parkarchitectuur. De auteurs van het Zuidparkontwerp hanteren deze principes echter niet. Het park heeft nu een ontmoetingsfunctie en verbindt de straten en buurten ten noorden en ten zuiden van het park. Juist deze verbinding en ‘verbondenheid’ worden door de ontwerper van het nieuwe Zuidpark doorgesneden. Spirit pleit er daarentegen voor dat de huidige ontmoetings- én verbindingsfunctie van het Zuidpark wordt gerespecteerd en verbeterd.

Ook netheid is heel belangrijk. Daarom vraagt Spirit aandacht voor het plaatsen van voldoende vuilbakken en het tijdig ledigen ervan. Spirit pleit daarenboven voor het plaatsen van genoeg openbare toiletten, die ook toegankelijk zijn voor andersvaliden. Spirit vraagt ook om jonge of minder bekende artiesten, werkzaam in de Gentse regio in te schakelen bij de verfraaiing van het Zuidpark. Alternatieve, nieuwe kunstvormen sluit Spirit daarbij niet uit.

Het huidige ontwerp voor het nieuwe Zuidpark moet verbeterd worden. Spirit vraagt om het bij te sturen en daarvoor zeker de omwonenden en gebruikers nog eens écht te raadplegen. Zij zijn dé ervaringsdeskundigen bij uitstek! Meer info op onze website.

U vindt het volledige dossier in bijlage.

Contactpersonen:

Philippe Vermeulen, coördinator Werkgroep Ruimte van Spirit voor Gent
Wolterslaan 14, 9000 Gent, tel 09 / 228 12 17 – avalon@tiscali.be

Frank Bombeke, coördinator Spirit voor Gent
Sint-Lievenspoortstraat 159, 9000 Gent, tel 09 / 223 75 77 – spiritvoorgent@meerspirit.be

BIJLAGE: SPIRIT-DOSSIER ZUIDPARK

Inleiding

Begin september 2003 ontvouwde het Gentse stadsbestuur zijn parkenplan. Eén van de vijf projecten daarin is de grondige renovatie van het Koning Albert I-park, beter gekend als het Zuidpark. De renovatiewerken zijn gepland voor het najaar van 2004.

Spirit stelt vast dat in dit dossier de kansen tot inspraak van omwonenden en gebruikers niet benut zijn. Ook de toegankelijkheid en de veiligheid van het park laten te wensen over. Bovendien verdient netheid meer aandacht en moet het Zuidpark de Gentenaars, jong en oud, samenbrengen, in een sfeer van wederzijds respect en verdraagzaamheid. Tenslotte vraagt Spirit meer aandacht voor de afwerking van het park. Kunstwerken horen er absoluut thuis, met een voorkeur voor de jongere en minder bekende kunstenaars werkzaam in de Gentse regio.

1. Inspraak

Voor Spirit is een grote, actieve en daadwerkelijke betrokkenheid van de mensen bij het beleid een belangrijk programmapunt. Een correcte, actieve en tijdige informatieverstrekking is daarbij cruciaal. Zeker in concrete dossiers zoals het voorliggende, en in dossiers die gaan over de invulling van openbare ruimte in het bijzonder, kan dit veel pijnpunten blootleggen.

Op een informatievergadering georganiseerd door de stad op 16 juni 2003, rezen heel wat cruciale vragen bij de omwonenden van het Zuidpark. Daarom vraagt Spirit voor Gent zich af waarom er vanuit de stad Gent geen openbare bevraging op voorhand werd georganiseerd of waarom er na de infosessie niet verder werd gewerkt met geïnteresseerde omwonenden. Nochtans tonen eerdere praktijkvoorbeelden, zoals dat van de Groene Vallei, aan dat betrokkenheid van de omwonenden tot goede resultaten leidt.

Spirit merkt op dat de aandacht voor een goede communicatie naar de verscheidene stadsdiensten én de bevolking uitdrukkelijk vermeld is in de aanbesteding van de studieopdracht. Dit gold ook als één van de gunningcriteria.

2. Toegankelijkheid, veiligheid en netheid

Spirit hoopt dat het park een ontmoetingsplaats wordt voor alle omwonenden én passanten, jong en oud. Spirit komt daarom ook op voor een goede toegankelijkheid, inrichting en onderhoud van het park.

De goede en verkeersveilige bereikbaarheid van het Zuidpark is voor Spirit daarbij van groot belang. Dit is ook hét grote pijnpunt van de omwonenden. Zij kunnen het park momenteel heel moeilijk bereiken vanuit de omliggende straten.

Het Zuidpark wordt aan drie zijden ingesloten door drukke en onveilige gewestwegen. Spirit vraagt daarom dat de stad Gent het beheer van deze gewestwegen overneemt van het Vlaamse Gewest en hiervoor de nodige financiële middelen krijgt. Zo kan de stad een totaalvisie uitwerken en kunnen de nodige aanpassingen voor de Zuidparksite uitgevoerd worden. Grote aandacht moet daarbij gaan naar de vlotte toegankelijkheid en verkeersveilige bereikbaarheid voor de zachte weggebruikers.

Spirit wil een open park waarin de gebruiker zich prettig en veilig voelt. Dat kan met behulp van een doordachte aanpak en zachte maatregelen. Open parkzichten met in- en uitkijkmogelijkheden naar de kern van een park en het achterwege laten van dichte, hoge struikmassieven nabij wandelpaden zijn basisbeginselen in de huidige parkarchitectuur. De auteurs van het Zuidparkontwerp hanteren deze principes echter niet.

Het park heeft nu een ontmoetingsfunctie en verbindt de straten en buurten ten noorden en ten zuiden van het park. Juist deze verbinding en “verbondenheid” worden door de ontwerper van het nieuwe Zuidpark doorgesneden. In het huidige ontwerp zijn noord–zuidassen nagenoeg onbestaande. Waarschijnlijk gaat de parkgebruiker na verloop van tijd ook zelf een natuurlijke, rechte weg zoeken over het gazon, met als gevolg spoorvorming, beschadiging van de beplanting en een algemeen slordige en onprettige indruk. Fietsers die mee kunnen instaan voor beweging en sociale controle, zoals in de avondlijke winkelstraten, worden in het ontwerp geweerd. Spirit pleit er daarentegen voor dat de huidige ontmoetings- én verbindingsfunctie van het Zuidpark wordt gerespecteerd en verbeterd.

Ook netheid is heel belangrijk om een park aantrekkelijk te maken. Daarom vraagt Spirit aandacht voor het plaatsen van voldoende vuilbakken en het tijdig ledigen ervan. Spirit pleit daarenboven voor het plaatsen van genoeg openbare toiletten, die ook toegankelijk zijn voor andersvaliden.

Het in één of andere vorm opnieuw inschakelen van “parkwachters” in de Gentse parken is een goed idee. Door hun aanwezigheid kunnen zij kleine criminaliteit voorkomen en respect vragen voor de netheid. Maar bovenal zijn zij geknipt om alle bezoekers en gebruikers zich thuis te laten voelen in het park. Ideaal voor deze taak zijn b.v. energieke oudere mensen op (brug)pensioen, vrijwilligers of mensen aan de slag in het kader van een tewerkstellingsproject.

3. Afwerking

Welke zijn de voorzieningen getroffen om de flexibiliteit van de parkzone te verzekeren en het gebruik voor diverse culturele en andere manifestaties toe te laten? De podiumfunctie van de binnentuin van het administratief centrum lijkt Spirit evident, maar hoe wordt dit verder uitgewerkt? Heeft men een uitbreiding van manifestaties voorzien in de toekomst, en zal dit op termijn geen overlast geven aan de omwonenden?

Spirit vraagt ook om jonge of minder bekende artiesten werkzaam in de Gentse regio in te schakelen bij de verfraaiing van het Zuidpark. Alternatieve, nieuwe kunstvormen sluit Spirit daarbij niet uit.

4. Tot slot

Het huidige ontwerp voor het nieuwe Zuidpark moet verbeterd worden. Spirit voor Gent vraagt om het bij te sturen en daarvoor zeker de omwonenden en gebruikers nog eens écht te raadplegen. Zij zijn dé ervaringdeskundigen bij uitstek! De aangehaalde opmerkingen lopen parallel met de bijzondere aandachtspunten van Spirit voor Gent. Het spreekt voor zich dat Spirit aandachtig het verdere verloop van het Zuidparkdossier zal opvolgen en waar nodig kritisch maar constructief zal ageren.