donderdag, december 18, 2003

Derde algemene ledenvergadering van Spirit Gent

Donderdagavond 18 december 2003 had in de bovenzaal van café Bridge aan het Sint-Baafsplein de derde algemene ledenvergadering van Spirit voor Gent plaats onder het motto Jouw stem in het kapittel. De statuten van Spirit bepalen dat er jaarlijks zo'n lokale algemene ledenvergadering georganiseerd moet worden. Een dertigtal leden waren present. Bij de verontschuldigingen noteerden we vooral mandataris Annelies Storms, wier aanwezigheid in de Kamer vereist was voor de stemming over de fiscale amnestie.


Coördinator Frank Bombeke en Vlaams parlementslid Jan Roegiers zaten de algemene ledenvergadering voor tegen de achtergrond van de feestverlichting van café Bridge en de kerstmartkt op het Sint-Baafsplein Posted by Hello

Na een welkomstwoord van coördinator Frank Bombeke, lichtte Vlaams parlementslid Jan Roegiers zijn parlementaire werkzaamheden toe. Hij somde de commissies waarvan hij deel uitmaakt op. Aan de hand van het letterwoord van Spirit wijdde hij uit over de voornaamste parlementaire initiatieven die hij genomen heeft. Hierbij had hij vooral aandacht voor zijn voorstel i.v.m. het oprichten van een vredesinstituut (onder de noemer 'internationaal') en zijn voorstel voor samenwerking tussen VRT en VTM bij de realisatie van een sportzender (in de rubriek 'toekomstgericht'), dat ondertussen instemming gevonden heeft bij de beleidsverantwoordelijken.

Daarna had Jan het over wat Spirit de voorbije 4-5 jaar in de Vlaamse regering gerealiseerd heeft. Als positief zag hij vooral de talrijke initiatieven van Bert Anciaux en zijn opvolger Paul Van Grembergen in de culturele en de jeugdsector. In de sector binnenlands bestuur roemde hij de hervorming van de fondsen en de initiatieven rond stedenbeleid. Recent nog werd het witboek stedenbeleid voorgesteld. Helaas zal het ontwerp van gemeentedecreet door politieke onenigheid wellicht niet meer tijdens deze legislatuur goedgekeurd kunnen worden door het Vlaams Parlement. Jan concludeerde dat Spirit een waardige regeringspartner geweest is en dan ook vragende partij is voor een tweede legislatuur.

Uit de zaal kwamen o.a. vragen over de financiële toestand van Vlaanderen en de politieke gevolgen daarvan, hoe Spirit aankijkt tegen belastingverlaging en wat nog het verschil uitmaakt tussen SP.a en Spirit. Op deze laatste vraag antwoordde Jan dat beide partijen het voor ca. 80% eens zijn en dat het verschil vooral neerkomt op een mentaliteitskwestie (bvb. wat het aanleunen bij een zuil of de perceptie van de vakbonden betreft, al is ook de SP.a hier in evolutie).

Jan Roegiers kondigde het Spirit-congres van 19 en 20 maart 2004 aan, dat plaats zal hebben in Gent en dat hij zelf zal voorzitten. Tijdens een aantal brainstormsessies wordt dit congres, waaruit het verkiezingsprogramma moet voortkomen, voorbereid. Tot slot verwacht Jan in januari duidelijkheid over de kieskringen voor de Vlaamse verkiezingen en zijn eigen kandidatuur daarvoor.

Coördinator Frank Bombeke lichtte na de pauze de uitbreiding van het bestuur en de nieuwe functies daarin toe. Penningmeester Koenraad De Vijlder bracht verslag uit over de financiën van Spirit voor Gent. Philippe Vermeulen stelde zijn werkgroep Ruimte voor, die recent zeer bedrijvig was met een bomenwandeling en een reeks voorstellen i.v.m. de heraanleg van het Zuidpark. Als gevolg van het bomendossier maken twee Gentse sites kans op bescherming.

Jonas Dutordoir stelde Prego-Gent voor. Deze lokale jongerengroepering werd pas recent opgericht. Onmiddellijk staat er al een eerste actie op stapel: Rode Loper voor Fietsers, nu! Een actie in het kader van het Gentse mobiliteitsplan, waarover later meer.

Tot slot werd de Gentse nieuwjaarsreceptie van 18 januari aangekondigd. De bestuursploeg kijkt tevreden terug op deze algemene ledenvergadering.


Het bestuur van Spirit Gent op retraite in Het Reigersnest (Koksijde), september 2003 Posted by Hello

Peter Vandenabeele