dinsdag, maart 15, 2005

Kamerlid Annelies Storms (spirit): "Anoniem solliciteren moet regel worden, niet de uitzondering"
Senator Jean-Marie Dedecker (VLD) wil een gedragscode voor het bedrijfsleven om iedereen gelijke kansen op werk te geven. Gents kamerlid Annelies Storms vindt het voorstel echter onvoldoende en vraagt meer doeltreffende maatregelen. Het spirit-kamerlid vraagt de invoering van het naamloos solliciteren, te beginnen bij de VDAB en de uitzendbureaus. Annelies: “Wat is immers de afdwingbaarheid van een gedragscode? Bovendien bestaat er al een anti-discriminatiewet die in de praktijk dode letter blijft.”

Annelies lanceerde reeds enkele maanden geleden het voorstel om solliciteren op anonieme manier te promoten in de privé-sector. Discriminatie blijft immers een belangrijk aspect van de hoge werkloosheidsgraad bij bijvoorbeeld Turken en Marrokanen (38 % tegenover 7 % bij de Belgen, cijfers FOD Economie van oktober 2004). Enquêtes wijzen uit dat bij gelijke kwalificaties een sollicitant van niet-Europese origine drie keer minder kans maakt. De werkgelegenheidsgraad van universitair opgeleide allochtonen is vergelijkbaar met die van autochtone ongeschoolden.

Annelies: “Organisaties als het VBO moeten zich dus niet verschuilen achter het argument dat de overheid eerst moet investeren in een betere opleiding. De bedrijven moeten hun angst voor al wat vreemd is opzij schuiven. Wij willen de juiste man op de juiste plaats en anoniem solliciteren is hiervoor een mogelijke oplossing. De OESO verklaarde nog maar enkele weken geleden dat de discriminatie op de arbeidsmarkt onze economie ernstig schaadt. Discriminatie door werkgevers laat zich ook voelen in eigen zak.”

Ook bij de VDAB stelt zich een probleem van discriminatie. De werkgevers kunnen in deze databank de cv’s van werkzoekenden inkijken. Uit eerder onderzoek bleek dat werkgevers de cv’s van kandidaten met vreemd klinkende namen tot 43 % minder raadpleegden dan de cv’s van kandidaten uit de Benelux met dezelfde kwalificaties. Annelies vraagt aan Vlaams minster van Werk Frank Vandenbroucke dat de VDAB de naam, leeftijd, nationaliteit en geslacht onzichtbaar zou maken. Pas wanneer de werkgever kandidaten wil uitnodigen voor een gesprek, mag de persoonsgebonden informatie zichtbaar worden.

Bij de uitzendkantoren bestaat er al een gedragscode, maar Annelies stelt vast dat die niet werkt. Uit een onderzoek van professor Albert Martens dat deze week voorgesteld wordt, blijkt dat bijvoorbeeld dat allochtonen vaker contracten van beperkte duur krijgen die bovendien vaker dan wettelijk toegestaan is, verlengd worden. De overheid moet met de sector rond de tafel gaan zitten om te onderzoeken op welke manier een systeem van anoniem solliciteren kan worden ingevoerd. Annelies: “Selectiebureau’s kunnen een voortrekkersrol spelen als tussenpersoon voor de bedrijven. Zij hebben tevens de belangrijke taak om discriminerende vragen van de werkgever te melden.”.