donderdag, mei 27, 2004

Gemeenteraad van Gent vraagt Vlaamse regering meer aandacht voor Gentse woonproblematiek

De lage kwaliteit van vele Gentse woningen vormt een ernstig probleem. Tegen 2007 zal ongeveer een kwart in slechte staat verkeren. De stad doet grote inspanningen op het vlak van stadsvernieuwing, maar ze heeft daarvoor ook steun nodig van het Vlaamse niveau.

Daarom keurde de gemeenteraad op 25 mei een memorandum goed over de nood aan stadsvernieuwing en sociale huisvesting in Gent. Over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, keurden de democratische partijen (op één Einzelgänger van CD&V na) dit memorandum goed. Het Vlaams Blok ligt blijkbaar niet wakker van 20.000 Gentse woningen in slechte staat meer of minder, want zij onthielden zich bij de stemming.

Spirit Gent hecht veel belang aan kwaliteitsvol wonen. Vanuit de Stedelijke Woonraad van Gent ondersteunde Spirit de vraag om het Platform Wonen mee te ondertekenen. Er was ook een uitgebreide Spiritdelegatie met onder andere Vlaams parlementslid Jan Roegiers en kamerlid Annelies Storms aanwezig op de woonmanifestatie in Gent.


Spirit-delegatie op de Woonmanifestatie in Gent op 16 mei Posted by Hello

Spirit Gent steunt de vraag van de gemeenteraad van Gent aan de nieuwe Vlaamse regering om jaarlijks gemiddeld 6 miljoen Euro te investeren in Gentse stadsvernieuwing om op die manier de concentratie van slechte woningen in buurten weg te werken. Tevens wil de stad Gent dat de investeringen in sociale woningen verhoogd worden, zodat in Gent jaarlijks 500 sociale woningen gerealiseerd kunnen worden.

Om de private woningmarkt toegankelijk te houden voor mensen met een laag inkomen pleit Spirit voor een gehele hervorming van het huursubsidiestelsel. De gewesten moeten vooreerst alle instrumenten ter beschikking krijgen om een coherent stedenbeleid te voeren. Zo moet elke huurder met een laag inkomen recht hebben op een huursubsidie die gekoppeld wordt aan een systeem om de huurprijzen te beheersen.

Omdat de kwaliteit van vele huurwoningen slecht is, wil Spirit een verplicht huurattest invoeren. Om de drie jaar en bij het begin van elke nieuwe huurperiode moet een woning verhuurbaar verklaard worden. Wanneer een woning voldoet aan een aantal eisen inzake leefbaarheid, hygiëne en veiligheid, krijgt ze een attest. Hetzelfde principe als bij de autokeuring dus.

Spirit wil voor deze maatregelen één derde van de zogenaamde Lambermontgelden aanwenden.

Cédric Verschooten,
ondervoorzitter Spirit Gent
en afgevaardigde in de Stedelijke Woonraad