zondag, juni 22, 2003

Eerste Gentse City Parade daverend succes!


De City Parade aan de WatersportbaanPosted by Hello

Op zaterdagnamiddag 21 juni trok de City Parade, de jaarlijkse techno-hoogmis, voor de eerste keer door Gent. Dertig vrachtwagens waaruit luide techno-dansmuziek weerklonk, trokken langs een traject van het Citadelpark naar de Watersportbaan (foto) met een aantal dansers en (vooral) danseressen op het dak. Het was een daverend succes: volgens de Gentse politie waren er 133.000 dansende kijklustigen, volgens de organiserende vzw 200.000. Voor Gent in elk geval een nooit eerder gezien aantal! Het was dan ook prachtig weer. Vooral (erg) jonge mensen verdrongen zich langs het parcours. Ze kwamen uit heel België en ook daarbuiten.

De stoet verliep zonder noemenswaardige incidenten. Tot Zuid-Amerikaanse carnavaltoestanden kwam het niet echt. Misschien zijn wij noorderlingen toch iets te stijf? In elk geval was de organisatie vlekkeloos. Het parcours langs de kleine ring en de Watersportbaan was uitermate geschikt voor zo'n manifestatie en liet voldoende plaats voor iedereen. Na de laatste technovrachtwagen fietste de Gentse Pierke Pierlala met zijn gezelschap vóór de Gentse brandweer en de mensen van Ivago uit. De stoet eindigde rond 20.00 aan de Watersportbaan, waar nog een afterparty plaatsvond.

(verslag en foto: Peter Vandenabeele)

maandag, juni 16, 2003

Zuidpark: omwonenden vragende partij!

De stad Gent organiseerde een eerste infovergadering over de nakende renovatie van het Koning Albertpark, ook wel het Zuidpark genaamd. Ondanks het zomerse weer daagden op maandagavond 16 juni 2003 ruw geschat zo'n 150 geïnteresseerde burgers op voor de infovergadering in het Provinciaal Administratief Centrum aan het Zuidpark.

De stad vergroenen

In zijn inleiding situeerde Lieven Decaluwe, Gentse schepen van Milieuzaken, Gezondheidsbeleid en Openbaar Groen, (VU-ID) de renovatie van het Zuidpark in het geheel van de inspanningen van de stad om groene en parkruimtes, nieuwe en klassieke, te creëren of nieuw leven in te blazen. Het Zuidpark is met zijn 3,5 ha het grootste park van de binnenstad, en met zijn zeer intens en divers gebruik, voor vele Gentenaars een groene ruimte van formaat. Maar het Zuidpark is nu wat uitgeleefd en aan renovatie toe. Hiervoor werd een privé-ontwerper, landschapsarchitect Paul De Roose, aangesteld door de Dienst Plantsoenen.

De visie van het ontwerp

De ontwerper Paul De Roose lichtte daarna zijn concept toe. Het huidige Zuidpark, ontworpen in de jaren 30 van vorige eeuw (*), is een kruising tussen 17de en 18de eeuwse Franse strakke baroktuin en het Engelse landschapspark. Het park is, doorheen alle seizoenen, bepalend voor het (eerste) beeld van de stad. Het park heeft een quasi volgroeid bomenbestand en heeft een grote transparantie door de verhouding tussen open en gesloten. De renovatie wil dat allemaal respecteren.


Het Zuidpark (foto: stad Gent) Posted by Hello

De ontwerper wil de oorspronkelijke kwaliteiten van het park in stand houden en herstellen, maar wel aanpassen aan de hedendaagse parkcultuur, parkbeheer en onderhoud. Hierbij wil hij ook oog hebben voor de veiligheid en de esthetische kwaliteit verhogen.
De bouwvergunning wordt in augustus 2003 ingediend. De grote werken vangen aan in het najaar van 2004. Ondertussen verricht de Plantsoendienst vanaf het najaar 2003 al voorbereidende snoei- en aanplantingwerken.
(*) Meer info over het Zuidpark vroeger op http://membres.lycos.fr/architectuur/egw/zuidpark.html

Omwonenden zijn vragende partij

Na de warrige presentatie bleven nog heel wat mensen op hun honger naar informatie. Toch lieten ze zich niet ontmoedigen. Zo groot was hun enthousiasme dat eindelijk van hun park werk werd gemaakt. Gedisciplineerd en al eens met humor trokken ze het vragenregister open.

Een betere bereikbaarheid met aangepaste en veilige oversteekplaatsen stond hoog op het verlanglijstje van de omwonenden. Het zou het park toegankelijker maken, zeker voor de wat minder mobiele senioren én voor jonge gezinnen met kinderen. Het Zuidpark ligt namelijk ingesloten door brede en snelle in- en uitvalswegen, eigendom van het Vlaams Gewest. De stad heeft hier nauwelijks greep op, stelde schepen Decaluwe. Gent wil dat de gewestwegen naar de stad worden overgeheveld. Overigens ook een reeds vroeger geformuleerde eis van Spirit voor Gent. Maar voor de omwonenden mag er dus heel wat meer vaart komen achter die overheveling van gewest naar stad.

De mensen wilden verder een proper park zonder rondslingerend afval en vroegen aangepaste afvalkorven met grotere capaciteit en meer toezicht, zeker in de drukke zomermaanden met een hoog afvalgehalte. Schepen Decaluwe hield de boot af en wees op de noodzakelijke mentaliteitswijziging. Hij kon de aanwezigen hiermee niet sussen. Die wilden niet jarenlang wachten op de voltooiing van het renovatieproject vooraleer de afvalproblematiek werd aangepakt. Men kon maar beter de verloedering voor zijn.

Een jonge vrouw vroeg om één en ander te relativeren en niet verkeerd in te schatten. Het Zuidpark en omgeving oefenen een grote aantrekkingskracht uit op jongeren die zich hier – tegen de stadsvlucht in - juist vestigen omdat men hier in de stad woont en toch én groen én de autostrades én het openbaar vervoer dicht bij de hand heeft. Ze pleitte er dan ook voor om zich toch niet blind te staren op die twee zomerse maanden waarin het park door grote groepen jongeren en studenten bezocht wordt. Men moet ook oog hebben voor de andere maanden en seizoenen waarin ook senioren, mensen van alle leeftijden, mensen met kleine kinderen evenzeer intensief en op hun manier het park beleven. En met haar tussenkomst pleitte ze eigenlijk meteen voor een park waar alle generaties zich thuis moeten voelen. En dat deed ons Spirit-hart deugd. Ook wij pleiten voor solidariteit tussen de generaties.

Kwamen verder nog aan bod: honden-en mensentoiletten, afgeschermde loopzones voor honden, rododendrons en ander struikgewas weg of niet, waar welke bomen bij, het perspectief en de esthetiek van het park, andere lokatie voor het standbeeld van Albert (“het blijft er omdat het er staat” dixit Decaluwe), een betere lokatie voor de speeltuin, wildplassers en sluikstorters, de echte en de sluikse voetwegen doorheen het park (echte “trage wegen”), fietsen ja of neen, de kleur van de fontein (wit of opnieuw limonadekleuren?), de vorm en de kleur van de bloemen, de plaats van het gladiatorstandbeeld, het Woodrow Wilsonplein (in de opwelling van het moment Woodstock-plein genaamd), de skaters aan het Anseele-standbeeld, de geluids- en trillingshinder van de klinkers in de vrijliggende busbanen.

Integrale aanpak en samenspraak nodig

Uit de vele andere tussenkomsten, vragen en wensen, bleek dat de aanpak van het Zuidpark niet los kan staan van deze van de onmiddellijke omgeving. Zoals iemand in de zaal ook opmerkte is een integrale aanpak nodig door verscheidene overheidsdiensten waarin bijvoorbeeld ook aandacht is voor mobiliteit en toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid, diverse functies en groepen van parkgebruikers.

Deze informatievergadering was het eerste publiek moment in het renovatiedossier. Uit de vragen, opmerkingen en anekdotes bleek hoe goed de omwonenden hun park kennen, ermee begaan zijn…en er zeer positief tegenover staan. De omwonenden zijn dé ervaringsdeskundigen bij uitstek en moeten dus zeker verder betrokken worden bij de concrete uitwerking en verbetering van de renovatieplannen. Hier is zeker nood aan meer samenspraak.

Spirit voor Gent kijkt uit naar initiatieven in die zin vanwege de stad, van bewoners(groepen) en zal haar steentje, waar mogelijk, bijdragen.

Verslag: Frank Bombeke

vrijdag, juni 06, 2003

Naar een progressieve eenheidslijst?

Op vrijdagavond 6 juni maakte de Gentse afdeling van de Volkshogeschool Elcker-ik in een politiek café de balans op van de voorbije verkiezingen van 18 mei. Annelies Storms van Spirit en Daan Schalck van de SP.a, die nog maar pas de eed afgelegd hadden in de Kamer, gingen in debat met Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Holemans van Agalev, die genoemd wordt als mogelijke opvolger van Jos Geysels als politiek secretaris van zijn partij. Moderator van dienst was Janusz Vanhellemont van Elcker-ik.


Annelies Storms van Spirit en Daan Schalck van kartelpartner SP.A in debat in de volkshogeschool Elcker-ikPosted by Hello

Ondanks de warme lenteavond daagden toch een twintigtal mensen op voor dit debat. De moderator overliep de resultaten van de verkiezingen, met duidelijk winnaars (het kartel) en verliezers (Agalev) aan de debattafel. Hij peilde naar de reacties van de politici op de verkiezingsuitslag en schakelde dan over op het centrale thema van de avond: moet Agalev toetreden tot een progressieve eenheidslijst met de huidige kartelpartners SP.a en Spirit? Met de op handen zijnde coöptatie van de Limburge Agalev'ster Jacintha De Roeck door het kartel was deze vraagstelling bijzonder actueel.

Dirk Holemans van Agalev liet zich niet verleiden tot een duidelijke stellingname in deze controverse. Zijn partij is zich nog steeds aan het beraden over een desastreuze verkiezingsuitslag, die zij niet begrijpt. Hij gaf wel toe dat Agalev bij haar eerste regeringsdeelname geen foutloos parcours afgelegd heeft en er wellicht communicatiefouten gemaakt zijn. De partij is nu bezig met een grote luisterronde, zowel intern als extern. Op 21 juni volgt een congres, waarin knopen doorgehakt zullen worden. Holemans vond het niet raadzaam als een verzwakte partner in een kartel te stappen. Hij gelooft nog steeds in het belang van de groene ideologische sokkel. Men mag een partij ook niet veroordelen op basis van één verkiezingsuitslag. Hij verwees hierbij naar de heropstanding van de Duitse Grünen onder Joschka Fischer, nadat ook zij in het begin van de jaren '90 de kiesdrempel niet gehaald hadden. Agalev heeft in de drie weken sinds de verkiezingen trouwens al 1.000 nieuwe leden bijgekregen.

Daan Schalck van de SP.a had alle begrip voor de moeilijke situatie waarin Agalev zich momenteel bevindt. In 1999, toen de SP naar het historisch dieptepunt van 15% gezakt was, had zijn partij hetzelfde meegemaakt. Men mag zich in zo'n geval niet overhaasten. Hij wees erop dat het aanbod van Steve Stevaert tot progressieve samenwerking niet nieuw is. SP.a-SPIRIT en Agalev moeten elkaar geen kiezers afsnoepen, maar zich bezinnen hoe ze het electoraat van de progressieve partijen van ca. 30% groter kunnen maken. Volgens hem kan dit enkel in een progressief kartel. De ideologische verschillen zijn daarbij minder belangrijk dan de overeenkomsten. Ook de SP.a heeft trouwens verschillende strekkingen.

Annelies Storms van Spirit dankte het succes van het kartel aan het vernieuwende van het project en het feit dat beide partijen complementair zijn. Eerste analyses hebben uitgewezen dat het kartel ongeveer de helft van de vroegere VU-ID kiezers aangetrokken heeft. Dit bevestigt de partijtop in haar overtuiging dat de electorale aanhang van Spirit groter is dan haar ledenaantal laat uitschijnen. Spirit is voorstander van progressieve frontvorming, maar wil afwachten hoe het bestaande kartel SP.a-Spirit evolueert, vooraleer aan uitbreiding met een derde partner te denken. Daan Schalck haakte hierop in en stelde dat een eventuele mislukking van het kartel met Spirit voor de SP.a een ramp zou betekenen. Dirk Holemans wees er nog op dat in de voorbije regeerperiode verschillende dingen gerealiseerd konden worden door wederzijdse steun van SP.a en Agalev.

Toen ging de moderator over op de vraag: wat met de christelijke arbeidersbeweging? De verschillende sprekers waren het erover eens dat de topkaders van de sociale organisaties tegenwoordig niet meer de macht hebben te beslissen welk stemgedrag hun leden vertonen, noch bij het ACW, noch bij het ABVV. Van een verzuilde maatschappij is Vlaanderen geëvolueerd naar een netwerkmaatschappij, waarin veel meer aan 'shopping' gedaan wordt. Vraag is dus of een eventuele congresresolutie van het ACW om zich niet langer tot de CD&V te bekennen veel effect zou ressorteren in de praktijk. Volgens Dirk Holemans moet het ACW zich dan ook niet bezighouden met het partijpolitieke, maar wel met het progressieve verhaal in het algemeen.

Van de progressieve frontvorming ging het debat dan over op de federale regeringsonderhandelingen en de recente herschikkingen binnen de Vlaamse regering. Dirk Holemans voorzag geen echte knelpunten in het verder functioneren van Agalev binnen de Vlaamse regering. Annelies Storms hoopte dat de idee van een verdere staatshervorming tijdens de regeringsonderhandelingen aan momentum zou winnen. Opmerkelijk was verder dat zij liet uitschijnen dat Spirit haar vroeger verzet tegen een opnieuw laten samenvallen van federale en deelstaatverkiezingen aan het herbekijken is, omdat de ervaring geleerd heeft dat de kiezers weinig of geen onderscheid maken tussen beide bestuursniveaus.

Onvermijdelijk kwam weer het onderwerp naar voren hoe men de steeds verdere uitgroei van het Vlaams Blok kan terugdringen en of de politieke partijen wel genoeg inspanningen doen daartoe.

Tot slot werden de politici direct geconfonteerd met de soms harde maatschappelijke werkelijkheid: één van de aanwezigen onder het publiek bleek de man te zijn die recent met zijn dochter uitgedreven was uit de sociale woning die hij huurde van de Gentse Huisvestingsmaatschappij, dit vanwege enkele maanden huurachterstand. Op een kordate maar toch ook correcte manier vroeg hij de aandacht van de politici voor zijn dossier, dat hij trouwens bij zich had. Meer info over zijn actie kan je bekomen op het e-mailadres geenuitzetting@hotmail.com. Meer info over Elcker-ik Gent en haar activiteiten krijg je op elcker-ik@pandora.be.

(verslag: P. Vandenabeele)