vrijdag, april 25, 2003

Spirit vraagt stad Gent actieplan "Trage Wegen"

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (Spirit) vraagt – n.a.v. de Dag van de Aarde – dat de stad Gent werk maakt van een ‘Actieplan Trage Wegen’.

Trage wegen zijn openbare wegen die niet voor het voertuigenverkeer werden ingericht en die in hoofdzaak bestemd zijn voor voetgangers, joggers of fietsers. Het gaat voornamelijk om veldwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen of tragels. Al te vaak wordt gedacht dat die enkel voorkomen in plattelandsgemeenten maar ook de stad bezit een ongekende rijkdom aan trage wegen.

Probleem is dat heel wat van die wegen in het verleden verdwenen zijn door de aanleg van verkavelingen of industrieterreinen of omdat ze door de tijd verhard en ingeschakeld werden in het autowegennet. Om te vermijden dat er in de toekomst nog meer Trage Wegen zouden verdwijnen vraagt Roegiers nu aan de Stad Gent om een actieplan op te maken.

In een eerste fase moet een inventaris worden opgemaakt met alle verdwenen en nog aanwezige trage wegen. In een tweede fase kan dan worden nagegaan in welke mate de nog aanwezige en bestaande trage wegen in ere kunnen worden hersteld en aan de oorspronkelijke gebruikers kunnen worden teruggegeven.

Roegiers gelooft dat de natuur hierdoor terug wat meer plaats krijgt in de stad, dat er alternatieven kunnen worden geboden voor een (nog) veilig(er) fietsverkeer en de onthaasting bijna ongedwongen terug z’n weg vindt in het dagelijkse leven van de stadsbewoners.

Spirit voor Gent sluit zich hiermee aan bij de acties en doelstellingen van verschillende Gentse natuurverenigingen en ondersteunt daarmee het pas ingediende voorstel van decreet van Spirit-volksvertegenwoordiger Jos Bex.

Jan Roegiers,
Vlaams volksvertegenwoordiger
0495 53 20 67
jan.roegiers@vlaamparlement.be
www.janroegiers.be

maandag, april 21, 2003

Vrouwen(tongen) in de Wetstraat

Op Paasmaandag organiseerden Wachtebeke Anders Cultuur en de vrouwenorganisaties SVV, Markant en KAV een debat in het mooie cultureel centrum van Wachtebeke. Het thema was vrouwen in de politiek, meer bepaald in de Wetstraat. Deelnemers waren Iris Van Riet (VLD), Joke Schauvliege (CD&V), Meryem Kaçar (Agalev), Magda De Meyer (SP.A) en Annelies Storms (Spirit). Moderator was Rudy Van Vlaender. Er waren zo'n 50 aanwezigen, waaronder Patricia De Waele, de waarnemend burgemeester van Evergem.

De politica's werden achtereenvolgens voorgesteld. Als eerste kwam onze Annelies Storms aan de beurt. Zij is de enige van de 5 vrouwen die nog geen parlementslid geweest is, maar ze maakt wel een goede kans om na de verkiezingen Paul Van Grembergen op te volgen in de Kamer. Ze kreeg van de moderator onmiddellijk een lastige vraag over het kartel met de SP.A toebedeeld. Annelies benadrukte dat SP.A en Spirit 2 verschillende partijen blijven, met eigen ideeën, gelijkenissen maar ook verschillen.


Annelies Storms met links van haar Magda De Meyer van kartelpartner SP.a Posted by Hello

Hierna kwam Magda De Meyer, uittredend kamerlid voor de SP.A uit Temse, aan de beurt. Zij bekleedt de 5de plaats op de SP.A-Spirit Kamerlijst en is ook tweede opvolger. Dit is een strijdplaats, maar Magda twijfelt er niet aan dat het kartel die 5 zetels in Oost-Vlaanderen ook zal binnenhalen. Zij heeft de reputatie een dwarsligger te zijn. Zij is een groot voorstander van progressieve frontvorming, ook met Agalev en progressieve christen-demokraten, omdat de verschillen al bij al veel kleiner zijn dan de gelijkenissen.

Joke Schauvliege uit Evergem zetelde sind 1999 voor CD&V in de Kamer. Zij bezet de vijfde plaats op de Kamerlijst voor de CD&V en benadrukte dat dit geen strijdplaats is. Zij is in het parlement vooral bezig geweest met juridisch werk, waardoor ze minder in de aandacht kwam. Iris Van Riet uit Sint-Niklaas werd in 1999 senator van de VLD en is voorzitster van de VLD-vrouwen. Zij staat 7de op de senaatslijst van de VLD, een strijdplaats. Op de vraag of zij het als feministe niet moeilijk heeft met het feit dat maar 1/3 van de verkiesbare plaatsen door vrouwen ingevuld zijn, antwoordde zij dat zij in een geleidelijke vooruitgang op dit gebied gelooft.

Meryem Kaçar uit Gent (geboren in Turkije) werd in 1999 senator voor Agalev als opvolger van Mieke Vogels, die minister werd. Zij beklemtoonde dat de Vlamingen moeten leren aanvaarden dat de samenleving multicultureel wordt. Niet enkel moeten allochtonen ingeburgerd worden, ook de autochtonen moeten in deze zin opgevoed worden.

Na de voorstellingsronde volgden enkele discussieronden over een paar thema's. Eerst kwam het sociaal beleid aan bod met werkgelegenheid en pensioenen. Agalev pleitte voor verdere arbeidsherverdeling en kwam met een voorstel op de proppen voor een 30-urige werkweek met behoud van loon. De CD&V wil een kwaliteitskaart voor werknemers invoeren: een soort protonkaart, met vermelding van opgenomen periodes van loopbaanonderbreking edm. Ook wil zij dat werklozen een contract afsluiten met de overheid over het volgen van beroepsopleidingen ed. Annelies Storms ontvouwde het Spirit-plan om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan (zie: www.jeugdwerkloosheid.be). De VLD wil in de volgende legislatuur nog eens 160.000 jobs creëren. Er onstond een vinnige discussie met CD&V of de actieve welvaartsstaat van Guy Verhofstadt nu meer of minder jobs opgeleverd had. Magda De Meyer kondigde aan dat SP.A het onderscheid tussen arbeiders en bedienden wil opheffen. Agalev wil meer werkgelegenheid creëren door het stimuleren van alternatieve energiebronnen.

Wat de pensioenen betreft pleitte de VLD ervoor de mensen langer aan het werk te houden. Iedereen zou een aanvullend pensioen moeten krijgen (2de pensioenpijler). CD&V verklaarde zich tegenstander van het Zilverfonds en wil liever de staatsschuld versneld afbouwen.

Een volgend thema was de inburgering van allochtonen. De bekende standpunten over migrantenstemrecht werden hier nogmaals bovengehaald. Meryem Kaçar wees op de emotionele waarde van de eigen nationaliteit bij sommige oudere migranten, waardoor haar eigen ouders nog steeds de Turkse nationaliteit hebben. Voor de SP.A zijn inburgeringscurussen voor migranten een must. Er moet wel iets gedaan worden aan de enorme werkloosheid onder migranten.

Belastingverlaging vormde het laatste thema vóór de pauze. Spirit en Agalev pleitten voor meer vermogensbelasting. De SP.A wil alle fofaitaire belastingen weg, omdat die onrechtvaardig zijn voor de minderbedeelden. De CD&V wees erop dat de federale belastingvermindering de gemeenten ertoe gedwongen heeft hun belastingen te verhogen.

Na de pauze hernam de moderator met de uitslag van de publieksênquete. Alle aanwezigen was gevraagd een lijstje in te vullen met de drie thema's die een volgende regering voor hen prioritair zou moeten aanpakken. Winnaar werd meer geld voor kwalitatieve gezondheidszorg en verdere aangroei van het Zilverfonds. Als tweede kwam stimuleren van de werkgelegenheid uit de bus en als derde ex-aequo hardere aanpak van de criminaliteit en minder belasting op arbeid.

Een volgende gespreksronde ging over mobiliteit. Spirit pleitte voor een ontradende kilometerheffing voor autogebruik, Agalev wil meer investeringen in openbaar vervoer. CD&V wees erop dat een groene minister van mobiliteit niet geleid heeft tot structurele mobiliteitsmaatregelen. Volgens SP.A is gratis openbaar vervoer een sociaal verhaal dat verdergezet moet worden.

De laastste vraag was hoe de dames van de diverse partijen de werkgelegenheid wensten te stimuleren. De meeste partijen hadden het over lastenverlaging. SP.A en CD&V wilden de papierwinkel voor bedrijven omlaag. Agalev stond een verlaging van de loonlast gecompenseerd door een hogere milieuheffing voor.

De publieksvragen gingen o.m. over het Agalev-voorstel van de 30-urenweek, de CD&V-uitspraken over Agalev, het pensioen voor zelfstandigen, het jeugdwerkloosheidsplan van Spirit en de verdere financiering van het Zilverfonds. Joke Schauvliege bevestigde dat CD&V 4 wetten totstandgekomen onder impuls van Agalev opnieuw wil afschaffen, als zij in de regering komt.

Als afsluiter mochten de politica's een punt belichten uit hun partijprogramma dat nog niet aan bod gekomen was. De VLD wou maatregelen tegen de gerechtelijke achterstand. Agalev meende dat de levenskwaliteit de inzet van de verkiezingen vormt. De CD&V wil de kinderbijslag naar omhoog. SP.A wil langer zwangerschapsverlof met ouderschapsloon en afschaffing van de onderhoudsplicht. Annelies Storms kondigde aan dat Spirit zal ijveren voor afschaffing van het individueel wapenbezit.

Verslag en foto: Peter Vandenabeele

woensdag, april 09, 2003

Politieke jongerennamiddag Evergem: "Zetel zoekt kont met talent"

De politieke jongerenverenigingen van Evergem hadden eind vorig jaar besloten een gezamenlijke activiteit te organiseren. Een activiteit om jongeren kennis te laten maken met de lokale politiek en hen warm te maken om zich te engageren in jongerenpolitiek.

Op 9 april vond in het gemeentehuis van Evergem "Zetel zoekt kont met talent" plaats. Zo'n twintigtal jongeren vonden de weg. Om 14.00h, na een verwelkoming, kregen de jongeren van de Evergemse gemeentesecretaris Marnix Baetslé een inleiding over Evergem: het grondgebied, zijn bewoners, de bedreigingen,... De hele structuur van de gemeentelijke overheid werd verduidelijkt.

Een halfuurtje later werden de aanwezigen verdeeld in fracties. Dit was de voorbereidende fase om later over te gaan tot een simulatie van de gemeenteraad. Nadat de fracties waren bevolkt, trokken de fracties en hun fractievoorzitter zich terug om zich de partijstandpunten van de fictieve partijen toe te eigenen, kennis te leren maken met de standpunten van de andere partijen, de agenda van de gesimuleerde gemeenteraad te overlopen en om de eventuele schepenmandaten te verdelen.

Alweer een halfuurtje later ging men over tot de gemeenteraad met Marnix Baetslé als burgemeester. Het was een ideale oefening om te leren debatteren, amenderen, repliceren,... Allerhande punten werden behandeld, van het plaatsen van parkeermeters tot de herstelling van een kerk.

Na een uurtje gemeenteraad was er een pauze. Bij een drankje kon men zich informeren over de verschillende politieke partijen en hun jongerenbewegingen. Intussen hadden reeds heel wat schepenen en de waarnemend burgemeester Patricia De Waele zich vervoegd bij het publiek en konden zij op die manier ook een graantje meepikken van de media-aandacht.

Omstreeks 16.30 ving men aan met het debat tussen jongerenkandidaten die opkomen bij de komende verkiezingen. Dat waren Stefaan Van Hecke (Agalev), Joke Schauvliege (CD&V), Stefaan Noreilde (VLD) en Annelies Storms (SPIRIT) en moderator van dienst was de voorzitter van de Jeugdraad van Evergem, Joris Roete. Slechts één onderwerp in dit debat: het drugsbeleid.
Kort na vijven sloot men het debat af met als conclusie dat CD&V haar oppositiestandpunt behield en dat alle partijen behalve de VLD erop aandrongen dat begrippen zoals "overlast" moeten verduidelijkt worden.

Dit initiatief heeft reeds veel lof gekregen, zowel van de lokale jeugdverenigingen als van het voltallige gemeentebestuur. Jong-CD&V - Evergem, Jong-VLD - Evergem, Jong-Agalev - Evergem en Prego - Jongeren mét Spirit - Evergem hebben alvast besloten om in de toekomst de samenwerking verder te zetten en dit kan als voorbeeld dienen, want zoals u wellicht wel weet zit er zowel in de gemeenteraad als in de meerderheid van Evergem soms een haar in de boter.

Verslag: Jethro Mortier, voorzitter Prego, Jongeren met Spirit - Evergem

dinsdag, april 01, 2003

Gents Kopstukkendebat De Morgen in Vooruit

De krant De Morgen organiseerde op 1 april een kopstukkendebat in de Gentse Vooruit met Vera Dua (Agalev), Karel Van Hoorebeke (N-VA), Freya Van den Bossche (SP.a-Spirit), Hendrik Bogaert (CD&V) en Karel De Gucht (VLD). Yves Desmet, hoofdredacteur van De Morgen, modereerde.

Uw Spirit-reporter was erbij en luisterde ernaar. De situatie in Antwerpen was de onvermijdelijke opener, maar Gent moest zich nu maar niet te vrolijk maken. Heeft die bereden politieman al die jaren dan zijn motor niet gemist die door de Gentse politieboekhouder stiekem was verkocht? Aldus de stand-up comedian van dienst, die tussendoor tweemaal zijn ding kon doen. De toon was gezet. Een deftig politiek debat met wat humor, maar de actualiteit van de oorlog in Irak was toch nooit ver weg.

Agalev blijft – tot nader order - de premier op zijn woord geloven dat België niet zomaar onder haar verplichtingen in verband met de wapentransporten uitkan. Freya Van den Bossche (SP.a-Spirit) was daar toch allemaal niet zo zeker van. Hopelijk stond Agalev de volgende dagen dan niet meer alleen tegenover de liberalen, repliceerde Vera Dua. Liberaal kopstuk Karel de Gucht kreeg een exemplaar van het geheim akkoord cadeau, had het nog niet gelezen, maar had er ook geen behoefte aan, wilde er geen woorden aan kwijt … en schonk zijn cadeau doodleuk weg. Als opendebatcultuur kon dat tellen! Het woord aan “het volk” dan maar. Wanneer zou Agalev eruit stappen, wilde men in de zaal weten? Uit het antwoord van Vera Dua bleek duidelijk dat Agalev serieus verveeld zit met de wapentransporten. Maar toch ook niet zo happig is om aan het einde van de rit uit de regering te stappen. De transporten zouden zeker doorgaan, ook zonder Agalev. Het leek Vera Dua zinvoller om in de regering blijvend een stem in het kapittel te hebben. Die Agalev-aanpak kon het publiek niet overtuigen.

Na de twee hot items van dat moment, kwam de werkzekerheid aan bod. Voor CD&V'er Hendrik Bogaert (“straffe Hendrik” voor de politieke vrienden) heeft de actieve welvaartsstaat er niets van gebakken. Als antwoord op de CD&V-kritiek legde Karel De Gucht het liberaal palmares van paars-groen voor: 250 miljard BEF aan belastingsverlagingen, de grenzen van de laagste inkomens verhoogd, het budget van de gezondheidszorg substantieel vermeerderd, verhoogde sociale uitkeringen. En hoe je het ook draait of keert, uiteindelijk zijn er netto 160.000 jobs bijgekomen, stelde de VLD-voorzitter.

Wat de hefbomen zijn om de economie te doen heropleven, wilde de moderator weten. Voor Agalev zijn dat minder lasten op arbeid, en meer op energie. En de arbeid moet herverdeeld worden. Tijds- en zorgkrediet zijn hiertoe goede instrumenten. De SP.a heeft ondertussen ontdekt dat je ook op een sociale manier belastingen kan verlagen en dat je sociale lasten selectiever moet toepassen. Maar verlaging van lasten op arbeid moet wel leiden naar meer jobs, stelde Freya Van den Bossche (SP.a-Spirit). We moeten investeren in KMO’s, meer krediet verschaffen aan durvers met goede ideeën. Ook in de dienstensector zijn nog heel wat mogelijkheden. Er zijn heel wat mensen die om diverse en verdedigbare redenen inderdaad “tijd willen kopen”. De dienstencheques zijn daarom ook een goed idee, besloot de SP.a-Spirit-kopvrouw.

De vergrijzing neemt toe … maar wie durft het brugpensioen afschaffen? De loonlast – voor de werkgevers - op oudere werknemers ligt te hoog, was de algemene teneur. Voor Karel Van Hoorebeke (N-VA) is het brugpensioen onrechtvaardig. In sommige gevallen is het zelfs lonender dan nog verder te gaan werken. De CD&V wil de werkgeverslast voor 50+ werknemers verlagen i.p.v. die 50-plussers nu te subsidiëren om vervroegd het arbeidscircuit te verlaten. De VLD wil structurele maatregelen voor de eindeloopbaanproblematiek. Karel De Gucht pleitte voor een systeem waarin de mensen na hun vervroegd uittreden uit het arbeidscircuit toch opnieuw aan de slag kunnen. Maar ze moeten kunnen terugvallen op de rechtszekerheid van het brugpensioen.

En toen mochten de paars-groene meerderheidspartijen aangeven waar ze het verschil gemaakt hadden. Voor Vera Dua (Agalev) was dat de ommekeer in de landbouw en op het ethische vlak het goedkeuren van de euthanasiewet en het homohuwelijk. Ook voor de liberale partijleider De Gucht waren de euthanasiewet en het homohuwelijk belangrijke successen, enkel mogelijk met een paars-groene coalitie. Met de CD&V in de regering was zoiets niet mogelijk geweest. De belastingsverlaging is dé pluim op de liberale hoed. En de vroegere stommiteiten in de ruimtelijke ordening waren - met de steun van de groenen - rechtgezet. Nam Karel De Gucht op dat moment Vera Dua in de boot…of in de tang? Freya Van den Bossche (SP.a-Spirit) verwees naar de realisaties van de socialistische ministers Vandenbroucke en Vande Lanotte en naar het groot aantal binnengehaalde punten van het SP.a-"Contract met de kiezer". Karel Van Hoorebeke (N-VA) schamperde over de opendebatcultuur, de geringe inbreng van Agalev en het low-profile van SP.a. Hendrik Bogaert (CD&V) gooide het over een andere boeg en stelde dat met paars-groen de economie naar de knoppen was, de aanpak van drugs een potje, en het katholiek onderwijs nog steeds het kind van de rekening.

Wat willen de partijen binnenhalen na de federale verkiezingen van 18 mei? De N-VA wil een grondwetsherziening met het overhevelen van grotere autonome bevoegdheidspakketten naar de gemeenschappen en gewesten, bijvoorbeeld voor politie en economisch beleid. De N-VA wil de gezondheidszorg en kinderbijslag uit de loonlast op arbeid halen en financieren met algemene middelen. Liberale Karel waarschuwde Nieuw-Vlaamse Karel dat dit N-VA-voorstel een gigantische verschuiving van 700 miljard BEF inhoudt. Dat doe je niet op 1-2-3! Agalev wil meer middelen voor openbaar vervoer en een einde maken aan de NMBS-problematiek. Verwondering bij het publiek: de minister van vervoer is toch van Ecolo? Verder legt Agalev de nadruk op voedselveiligheid en het creëren van jobs.

Voor SP.a-Spirit stelde Freya Van den Bossche het gebruik van een duurzaamheids – en rechtvaardigheidsbarometer voor alle beleidsmaatregelen voor. De belastingen kunnen hervormd worden, waarbij alvast de asociale belastingen mogen verdwijnen. De zwarte economie moet hard aangepakt worden. CD&V heeft als belangrijkste doelstellingen de kinderbijslag verdubbelen en de fiscale discriminatie van het huwelijk wegwerken. Verwondering in de zaal. Is dit nu alles?

Na een sneer naar de CD&V dat de christen-democraten vroeger niets gedaan hebben aan de fiscale discriminatie van het huwelijk, was Karel De Gucht weer volop aan zet. Jobs creëer je door het economisch draagvlak te verbreden. De openbare financiën moeten worden gesaneerd, er moet aandacht zijn voor opleiding in brede zin (levenslang leren). De VLD concentreert zich verder op maatschappelijke en ethische kwesties. De euthanasiewet blijft bijvoorbeeld gelden voor alle ziekenhuizen, waarschuwde de liberale partijleider.

Minister Vera Dua kon een vraagsteller geruststellen. De Vlaamse regering heeft nu ook definitief komaf gemaakt met de wachtlijsten van de gehandicapten.

Op een vraag uit het publiek volgde nog een obligaat rondje stemrecht voor migranten. Agalev was principieel voor migrantenstemrecht. CD&V hield het simpel en koppelde stemrecht aan de Belgische nationaliteit. N-VA had een doorwrocht voorstel. Stemrecht is gekoppeld aan nationaliteit én de snel-Belgwet moet afgeschaft worden. Voor het lokaal niveau kan er wel stemrecht voor niet-Belgen mits te voldoen aan volgend lijstje voorwaarden: én lang verblijf, én taalkennis, én zich ingeburgerd/ingeschakeld/ingepast hebben. SP.a maakt geen koppeling tussen nationaliteit en stemplicht. SP.a wenst uitdrukkelijk de stemplicht te behouden. Kartelpartner Spirit is tegen stemplicht en voor stemrecht. Spirit houdt het dus op stemrecht voor migranten. De VLD was zeer duidelijk. Migrantenstemrecht komt niet in het regeerakkoord, maar er is geen bezwaar om dit in het parlement te behandelen.

De kopstukken moesten een vraagsteller gelijk geven dat de federale en Vlaamse thema’s in dit debat door elkaar liepen. Maar ze hadden daar eigenlijk geen problemen mee. Het was onvermijdelijk en het liet de partijen ook toe om op basis van hun realisaties in de diverse regeringen of hun oppositiewerk op 18 mei nationaal te scoren, …of af te rekenen. Het werd de ware democraten wel even benauwd toen Vera & Freya dan maar meteen de Vlaamse en federale verkiezingen wilden laten samenvallen. Adieu grotere autonomie van gewesten en gemeenschappen? De opeenvolgende stappen in de staatshervorming waren toch juist bedoeld om door het versterken van de gewesten en gemeenschappen het bestuur dichter bij de burger te brengen? En dan mogen die bestuursniveaus toch ook herkenbaar zijn met eigen symbolen, middelen, parlementen, regeringen…en dus ook eigen verkiezingen.

En met deze slotakkoorden was een volle grote zaal (Kunst veredelt) van de Vooruit terug beland bij waar het in dit kopstukkendebat om ging: de verkiezingen van 18 mei. De federale, wel te verstaan!

Verslag: Frank Bombeke