vrijdag, januari 30, 2004

Vlaamse regering keurt subsidiëring Zuurstof voor de Brugse Poort goed

Op voorstel van Spirit-minister voor Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Grembergen keurde de Vlaamse regering op vrijdag 30 januari de subsidiëring goed van zeven stadsvernieuwingsprojecten. Zeven stadsbesturen ontvangen daarvoor samen een bedrag van 18,3 miljoen euro.

Het Gentse stadsvernieuwingsproject Zuurstof voor de Brugse Poort behoort tot de zeven geselecteerde projecten. Het zal 4.200.000 euro subsidie ontvangen op een totaal investeringsvolume van 51.802.280 euro. Een eerste schijf van 30% van het subsidie bedrag zal in de loop van de volgende maanden aan het stadsbestuur worden overgemaakt.

De gelecteerde projecten hebben een lange procedure doorlopen. In februari 2003 werden de projectvoorstellen door de externe jury geselecteerd. De definitieve plannen werden opnieuw grondig gescreend door de jury. Het juryverslag onderstreept dat het gaat om vernieuwende en multifunctionele projecten die structurele ingrepen en zichtbare veranderingen teweegbrengen in verkommerde stadswijken.


De Brunelstraat, een beluik in de wijk Brugse Poort. Deze huisjes maken deel uit van de 89 huizen die tegen het einde van 2004 gesloopt worden in het kader van dit stadsvernieuwingsproject Posted by Hello

Uit de projectbeschrijving (zie de website van de dienst stedenbeleid van de Vlaamse gemeenschap) komt de opzet van Zuurstof in de Brugse Poort naar voren: de stad Gent wil de dichtbevolkte 19de-eeuwse volkswijk de Brugse Poort meer ademruimte geven. Het stadsvernieuwingsproject is een integraal project en beoogt het versterken van de ruimtelijke, functionele en sociale mix in de wijk. Dit alles door het aanpakken van de grootste problemen: dichtgeslibd weefsel, woningen in slechte staat, weinig open ruimte, zeer weinig en daarenboven weinig kwalitatieve groenvoorzieningen, parkeerproblemen.

Er wordt ingegrepen in de ruimtelijke structuur van de wijk. Nieuwe open ruimtes moeten het monotone straatbeeld doorbreken. Een rode loper zal deze ruimtes op hun beurt bundelen. Parken zullen worden ingeplant en nieuwe woningen zullen worden opgetrokken op plaatsen waar veel verkrotting voorkomt. Aan de rand van de wijk komt een 6 ha. groot stadspark, de Groene Vallei, dat via een brugje over de Leie met de wijk verbonden wordt.

Het stadsbestuur regisseert het hele project, maar werkt hiervoor intens samen met de verschillende actoren in de wijk: wijkgezondheidscentrum, kringloopwinkel, vzw parochiale werken, theater Bij de Vieze Gasten, Poppentheater Magie, sociale bouwmaatschappijen, bouwpromotor Condominium II…


Buurtparkje in de Kokerstraat. Onderdeeltje van het project Zuurstof in de Brugse Poort dat al gerealiseerd werd. In dit parkje bevindt zich ook het Buurtcentrum Brugse Poort Posted by Hello

Meer info: voor de meest actuele informatie over het project, raadpleeg website stad Gent

maandag, januari 26, 2004

Stad Gent rijkelijk laat met organisatie islamitisch Offerfeest

Donderdag 22 januari besliste het Gentse College van Burgemeester en Schepenen hoe het slachten tijdens het islamitische Offerfeest begin februari georganiseerd zal worden.

Naar aanleiding van dit feest slachten gelovige moslims een offerdier, meestal een schaap. Rituele slachtingen mogen slechts uitgevoerd worden met erkende offeraars, in een erkend slachthuis of in inrichtingen die speciaal daartoe tijdelijk erkend werden door de bevoegde minister. Daarom heeft de stad Gent dit jaar een tijdelijke slachtvloer ingesteld op de Groothandelsmarkt in Zwijnaarde. Spirit voor Gent is tevreden dat de stad voor deze locatie kiest. Zij is immers veel geschikter dan het slachthuis van Eeklo, dat vorig jaar dienst deed als tijdelijke slachtvloer.


Islamitisch Offerfeest Posted by Hello

Spijtig genoeg moet Spirit voor Gent ook vaststellen dat het college wel rijkelijk laat komt met deze beslissing. Binnen de moslimgemeenschap heerst al lange tijd onduidelijkheid over wat er al dan niet toegelaten is en op welke locatie. Er rest de moslims die een offerdier willen slachten ook bitter weinig tijd om hun slachtaangifte in te dienen, slechts tot en met volgende vrijdag. Spirit voor Gent vreest dan ook dat de informatiecampagne die de stad samen met de Gentse moskeeverenigingen opstelde, de mensen onvoldoende zal bereiken.

Cédric Verschooten, adjunct–coördinator van Spirit voor Gent : “Wij willen er bij de stad op aandringen om naar de toekomst toe een structurele oplossing uit te werken voor de tijdige en vlotte organisatie van het Offerfeest zodat de Gentse moslims dit feest op een gezellige manier kunnen vieren.”

Meer info:
Cédric Verschooten, adjunct-coördinator Spirit voor Gent,
0498/755 736
cedric.verschooten@meerspirit.be

Frank Bombeke, coördinator Spirit voor Gent,
Sint-Lievenspoortstraat 159, 9000 Gent, tel 09 / 223 75 77 –
spiritvoorgent@meerspirit.be

woensdag, januari 21, 2004

Spirit Gent bezoekt Iraanse politieke vluchtelingen in Rabotkerk


In de catacomben van de Rabotkerk Posted by Hello

Woensdagavond 21 januari bezocht een delegatie van Spirit voor Gent onder leiding van Vlaams parlementslid Jan Roegiers de Iraanse politieke vluchtelingen die kerkasiel vonden in de Gentse Rabotkerk. Jan beloofde nogmaals hun zaak te bepleiten (zie ook zijn recente open brief), o.a. in het pas opgerichte Spirit-netwerk asiel en migratie. Links op de foto de dominee van de protestantse Rabotkerk Marc Loos. Rechts aan tafel de Spirit'ers Wolf Bruggen, Frank Bombeke en Jan Roegiers

zondag, januari 18, 2004

"Door samenwerking tot verheffing van de werkende klasse"

Zondag 18 januari 2004 had de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie annex het -etentje van Spirit voor Gent plaats in de Fernandez-zaal van het imposante ABVV-gebouw op de Vrijdagmarkt. Spirit voor Gent was op het laatste ogenblik met de hulp van de kartelpartner uitgeweken naar deze zaal, omdat het Vlaams Blok dreigde met een klacht tegen de school waar de manifestatie aanvankelijk zou plaatshebben.


Sfeerbeeld van de receptie in de indrukwekkende zaal van het ABVV Posted by Hello

Er waren een 150-tal aanwezigen op de receptie, waaronder Vlaams minister Paul Van Grembergen, de Spirit-parlementsleden Annelies Storms, Jan Roegiers, Jos Bex, Stijn Bex, Walter Muls en Dirk De Cock, SP.a-europarlementslid Anne Van Lancker en Gents VU-ID-schepen Lieven De Caluwe.

Na een korte verwelkoming door coördinator Frank Bombeke nam Vlaams parlementslid Jan Roegiers het woord. Jan keek vooruit naar het Spirit-congres van 19 en 20 maart aanstaande, dat hij overigens zelf zal voorzitten en dat in Gent gehouden zal worden. Hij benadrukte daarbij dat Spirit veel meer is dan de vriendenclub van Bert Anciaux. Wat de specifiek Gentse politieke toestand betreft verwees Jan Roegiers naar de penibele toestand van de stadskas. Hij lanceerde hierbij het voorstel dat de stadsfinanciën niet het slachtoffer mogen worden van de federale belastingsvermindering en dat een soort compensatie hier nodig is, zodat de stad de nodige dienstverlening kan blijven verzekeren. Verder drukte hij de hoop uit op een even goed resultaat als in 2003 voor het kartel bij de Vlaamse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004.

Na Jan Roegiers was het de beurt aan Bert Anciaux, de centrale gastspreker. Hij liet zich duidelijk inspireren door de plaats van het gebeuren: in het ABVV-gebouw bevindt zich een fries met de leuze “Door samenwerking tot verheffing van de werkende klasse”. Bert maakte er een originele hertaling van naar de 21ste eeuw. En dit bleef alvast bij ons hangen.


Speech Bert Anciaux Posted by Hello

Door samenwerking….
Vanuit onze eigenheid kunnen we samenwerking aangaan. We moeten in onze samenleving een stuk terug - en meer - om elkaar geven. Solidariteit echt beleven. We kunnen intercultureel samenleven. Verscheidenheid houdt juist de kans in tot verrijking....

tot verheffing …
Ambitie, durf, creativiteit, leren ondernemen. Dat hebben we nodig. Spirit staat voor cultuur, onderwijs, creativiteit. “Trek me uit de Vlaamse klei”, zingt Raymond van het Groenewoud. Geconfronteerd met een globaliserende wereld willen we met dat Vlaamse volk iets doen, ook internationaal. We willen meer met Europa doen. Europa is voor ons meer dan een pure vrijhandelszone. Bert Anciaux, net terug van een tweedaags regeringsconclaaf, vroeg zich af: "Waarvoor zitten we anders in de regering, dan voor het geluk van de mensen?” Spirit gaat voor het BBG, het Bruto Binnenlands Geluk

.…van de werkende klasse
We leven in een land met een hoge welvaart. En toch! Vertaal “de werkende klasse” - anno 21ste eeuw - eens als die 20.000 jongeren onder de 25 jaar die voor hun inkomen aangewezen zijn op het OCMW (de leefloners). We zitten in de top van zelfdodingen van jongeren. We zitten in de top van verkeersonveiligheid voor de zachte, maar ook zwakke weggebruikers. Voor twintig procent van de bevolking dreigt, bij de geringste tegenslag, de armoede. Er is heel wat armoede, ook in Gent. Er is de diabolisering en stigmatisering van hele bevolkingsgroepen. Er zijn de ouderen die in de steek gelaten worden. Er is het geweld tegen vrouwen en binnen het gezin. En er is nog steeds het taboe op het recht van jongeren op goede ouders. Er is nog heel wat werk op de plank.

Tot slot riep Bert Anciaux de talrijke aanwezigen op om op een eigentijdse, toekomstgerichte manier werk te maken van die samenwerking, solidariteit, emancipatie en creativiteit.

Bert Anciaux heeft een eigen weblog op http://www.bertanciaux.be/ met zijn eigen impressie van de (mede door zijn toedoen) geslaagde nieuwjaarsreceptie van Spirit voor Gent.

woensdag, januari 14, 2004

Spirit toont zich wijs in Gents receptierelletje

Vorige week kondigde het Vlaams Blok aan een klacht in te dienen tegen twee Gentse scholen omdat zij gastvrijheid boden aan politieke partijen voor hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Ook de receptie en het etentje van SPIRIT voor Gent kwam daardoor in het gedrang. SPIRIT wil de discussie over de aanwezigheid van politieke partijen in onderwijsgebouwen, ook buiten de schooluren en schooldagen, voorlopig niet op de spits te drijven en wijkt voor haar nieuwjaarsreceptie – op eigen initiatief – uit naar een andere zaal. Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers zal volgende week de minister van onderwijs wel over deze situatie ondervragen.

SPIRIT voor Gent had een tijdje geleden een zaal in het Mariakerkse Sint-Lievenscollege vastgelegd voor een nieuwjaarsreceptie, waarop federaal minister Bert Anciaux een nieuwjaarstoespraak zou komen geven. Die zaal verlaat ze nu op eigen initiatief. Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers benadrukt dat de beslissing om naar een andere zaal te trekken is genomen in overleg met de schooldirecteur, die bereid was de gemaakte afspraken te respecteren. Omdat de klacht evenwel wordt ingediend tegen de school – niet tegen SPIRIT – wil deze laatste haar verantwoordelijkheid t.a.v. de schooldirectie, de ouders en de kinderen ten volle opnemen. De school riskeert immers een aanzienlijk deel van haar werkingsmiddelen te verspelen door de actie van het Vlaams Blok.

Roegiers zal wel volgende week Vlaams minister Marleen Vanderpoorten ondervragen over deze bepaling in het decreet. Het kan volgens hem immers niet dat buiten de schooluren een receptie of een etentje, georganiseerd door een politieke partij, verboden is. “Het is best dat de schooldirectie of de Inrichtende Macht hier in volle autonomie zelf kan over beslissen. Ik stel bovendien vast dat in heel Vlaanderen in scholen allerhande activiteiten door politieke partijen worden georganiseerd. Het Vlaams Blok kan dus à la carte klachten neerleggen tegen die scholen, zelfs al heeft ze daar geen enkel belang bij. Dat kan niet de bedoeling zijn! Deze manier van werken doet denken aan de donkerste bladzijden uit onze geschiedenis waar onder druk van donkerbruine regimes in het grootste geheim politieke bijeenkomsten moesten worden georganiseerd.” De volksvertegenwoordiger vindt deze beperking ook in strijd met het grondwettelijk recht dat de vrijheid van verenigen en de vrijheid van vergaderen garandeert.

Dankzij de bereidwillige steun van kartelpartner sp.a kan SPIRIT voor Gent nu uitwijken naar de Fernandez-zaal in de gebouwen van het ABVV aan de Vrijdagmarkt (ingang Meersenierstraat). Aanvangsuur en sprekers blijven ongewijzigd:

11.30 u. aanvang receptie met rond 12.15 uur toespraken
13.00 u. nieuwjaarsetentje

dinsdag, januari 13, 2004

Kostprijs Gents gerechtsgebouw ruimschoots onderschat

Spirit-Kamerlid Annelies Storms ondervroeg vandaag minister van Financiën Reynders over de hoge kostprijs van het nieuwe gerechtsgebouw te Gent.

Het Rekenhof trok in zijn blunderboek aan de alarmbel over de te hoge factuur. Het Rekenhof klaagde aan dat het studieteam Beel & Achtergael-Technum, de winnaar van de architectuurwedstrijd, voor zijn prestaties een ereloon van 11,5% van de totale kostprijs van de werken heeft verkregen in plaats van de in het wedstrijdreglement voorziene 7%. Door niet te onderhandelen met de twee andere laureaten handelde de Regie der Gebouwen volgens het Rekenhof in strijd met de wetgeving op de overheidsopdrachten. Reynders ontkent deze aantijging volledig en steunt de beslissing van de toenmalige minister van Ambtenarenzaken (Rik Daems) en de toenmalige minister van Justitie (Marc Verwilghen) om enkel met het winnende studieteam te onderhandelen.

Volgens Reynders had de Regie der Gebouwen gelet op het takenpakket hoe dan ook een vergoeding van 11,5 % moeten betalen. Indien de 7% ereloon uit het wedstrijdreglement was gehandhaafd, dan zou de Regie de 4,5% extra aan de promotor-aannemer hebben moeten betalen. De Regie verkoos om de volledige studie aan het studieteam toe te kennen, mits een hoger ereloon. Op die manier was er een veel grotere kwaliteitscontrole tijdens de studie en de uitvoering mogelijk.

Annelies Storms plaatst ook vraagtekens bij de gestegen kostprijs van het nieuwe gerechtsgebouw. De aanvankelijke kostprijs van 49,5 miljoen Euro is intussen opgelopen tot 64 miljoen Euro (exclusief BTW). Minister Reynders erkende dat de oorspronkelijke ramingen ruimschoots onderschat zijn bij gebrek aan een gedetailleerd behoeftenprogramma bij de goedkeuring van het meerjarenplan van Justitie in 1996.

Minister Reynders schat de kostprijs per m² van het gerechtsgebouw te Gent op iets minder dan 1727,44 €, de definitieve kostprijs per m² van het gerechtsgebouw te Antwerpen. Reynders concludeert dat dit een zeer redelijke kostprijs is in vergelijking met de kostprijs /m² van enkele andere projecten (gerechtsgebouw Bordeaux (1998) 1720,49 €; gerechtsgebouw Straatsburg (1995) 1858,56 €; gerechtsgebouw Manchester 3982,62 €; kantoren Brussels parlement (2000) 1845,44 €; kantoren Vlaamse Gemeenschap (1994) 1866,83 €).

Annelies Storms vindt het vergoelijken van de gestegen kostprijs met buitenlandse voorbeelden ‘de wereld op zijn kop’. Men beschikte niet over een behoeftenprogramma bij de goedkeuring van het meerjarenplan van Justitie in 1996, maar men voelde toen blijkbaar ook niet de behoefte om de raming in het meerjarenplan te spiegelen aan buitenlandse voorbeelden.

Annelies Storms
Volksvertegenwoordiger
0478.23.09.53