woensdag, december 22, 2004

Spirit vraagt Vlaams non-discriminatiecharter in horeca

Allochtone jongeren worden nog al te vaak de toegang geweigerd in heel wat horecazaken. Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (Spirit) maakte een aantal gevallen persoonlijk mee en vraagt daarom een Vlaams non-discriminatiecharter in de horeca.

De inspiratie haalde de links-liberaal in zijn thuisstad Gent. Daar stelde het stadsbestuur, samen met alle actoren, een huishoudelijk reglement op. Het geeft elke horecazaak de mogelijkheid, naast een aantal niet te wijzigen toegangsmodaliteiten, specifieke toegangsmodaliteiten op te nemen. Het reglement wordt geafficheerd aan de ingang van de betrokken zaak met vermelding van de telefoonnummers van politie en van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en racismebestrijding. Roegiers stelt nu voor dit reglement uit te breiden naar heel Vlaanderen en stelde dit deze middag in het Vlaams Parlement voor aan minister Kathleen Van Brempt. Zij engageerde zich ertoe het Gentse voorbeeld in Vlaanderen bij de lokale besturen te stimuleren en bekend te maken.

Bedoeling van het Vlaams huishoudelijk reglement tegen discriminatie in horecazaken is tweeledig: het geeft enerzijds het voordeel aan uitbaters en portiers dat ze niet kunnen worden beschuldigd van een willekeurig toegngsbeleid, anderzijds hebben mensen die gediscrimineerd worden een instrument in handen waarbij ze mogelijke drogredenen kunnen blootleggen.

De uitwerking van het reglement moet uiteraard gekoppeld worden aan het uitwerken van een repressief sluitstuk: prioritaire aandacht bij de politie voor meldingen van discriminatie in combinatie met een vervolgingsbeleid door het Openbaar Ministerie. Allochtone jongeren doen vandaag - moedeloos - niet meer de moeite klacht in te dienen, omdat er amper gevolg wordt aan gegeven.

Jan Roegiers: "Ik herinner mij de tijd waarin aan de deur van horecazaken een bordje hing 'Accès interdit aux Nord-Africains'. Dat werd later verboden, maar de gewoonte bleef helaas bestaan. Met dit voorstel, dat gebaseerd is op vrijwilligheid, hoop ik een einde te maken aan deze ergerlijke uitwas van racisme."

Jan Roegiers, Vlaams volksvertegenwoordiger spirit,
0495 532 067
http://www.janroegiers.be/

dinsdag, december 21, 2004

Pendelaars kunnen fiets opnieuw veilig achterlaten aan het Sint-Pietersstation (persmededeling Kamerlid Annelies Storms)

Minister Vande Lanotte belooft heropening bewaakte fietsenstalling begin maart 2005.

De bewaakte fietsenstalling aan het station van Gent-Sint-Pieters zal begin maart 2005 opnieuw opengaan. Dat antwoordde minister van Overheidsbedrijven Vande Lanotte op een vraag van Gents spirit-volksvertegenwoordiger Annelies Storms.

PLS, de uitbater van de bewaakte fietsenstalling ging begin mei failliet. Hierdoor konden de reizigers hun fiets niet meer veilig in de bewaakte fietsenstallingen achterlaten. De NMBS beloofde een spoedige oplossing, maar stelde de heropening van de fietsenstallingen keer op keer uit. Minister Vande Lanotte wijt het vooruitschuiven van de openingsdatum aan een onderschatting van de te herstellen onderdelen, de besprekingen met drie partijen (waaronder de curator van PLS) en onaanvaardbare eisen van de kandidaat-uitbater.

Volgens minister Vande Lanotte zitten de onderhandelingen met de kandidaat-uitbater in een eindfase. De NMBS hoopt dat de contracten zo snel mogelijk ondertekend worden. De bewaakte fietsenstalling zal begin maart 2005 opnieuw opengaan. De nieuwe uitbater moet eerst nog herstellingswerken uitvoeren, onder andere aan de sturingssoftware. De hernieuwde bewaakte fietsenstalling zal 551 plaatsen tellen. De NMBS heeft plannen om deze nog uit te breiden. Tot slot deelde de minister mee dat de abonnementsprijzen voor de fietsers dezelfde blijven als voorheen.

Annelies Storms (spirit): “De minister heeft nu duidelijk een datum voor de heropening van de bewaakte fietsenstalling aan het Sint-Pietersstation vooropgesteld. Ondanks het lange wachten ben ik erg tevreden dat pendelaars binnenkort opnieuw met een gerust hart hun fiets aan het station kunnen achterlaten.”

Annelies Storms, Kamerlid spirit
http://www.anneliesstorms.be/

donderdag, december 16, 2004

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde moet in Gent blijven! (gezamenlijke persmededeling van SP.a en Spirit)

Omwille van besparingen had minister van Cultuur Bert Anciaux het plan opgevat het gebouw van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde(KANTL) in Gent te verkopen. De commissie voor Cultuur in het Vlaams Parlement heeft nu unaniem een voorstel van resolutie goedgekeurd om besprekingen te starten met de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen ten einde de KANTL in Gent te kunnen houden.

Wat voor alle departementen geldt is ook zo voor het Vlaamse ministerie van Cultuur: er moet bespaard worden. Om dat te realiseren dacht minister Anciaux aan een verkoop van het gebouw “Huis Oombergen” in de Koningsstraat in Gent. Dat is het gebouw waarin de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde gevestigd is. Het gaat om een beschermd gebouw met grote cultuurhistorische waarde.

De partij Groen! had daarop een resolutie ingediend in het Vlaams Parlement om Anciaux te vragen af te zien van de verkoop. Op initiatief van commissievoorzitter Dany Vandenbossche(sp.a) en Jan Roegiers (Spirit) heeft de hele commissie Cultuur - overigens in afwezigheid van Vera Dua - zich vanmiddag over het dossier gebogen. De geamendeerde tekst is nu in de commissie unaniem goedgekeurd.

In de geamendeerde resolutie vraagt het Vlaams Parlement aan de Vlaamse regering om een overleg op te starten met de stad Gent en met de provincie Oost-Vlaanderen over de plannen tot verkoop van het gebouw waarin de KANTL gevestigd is. Met de stad Gent moet ook gepraat worden over een andere mogelijke huisvesting voor de KANTL in de stad zelf. Over de partijgrenzen heen is iedereen er dus wel van overtuigd dat de KANTL in Gent moet blijven.

Meer info: Dany Vandenbossche (sp.a 0475/61 39 63) of Jan Roegiers (spirit 0495/53 20 67)

vrijdag, december 10, 2004

Jan Roegiers: schepen Lieven Decaluwe moet vóór 23 januari beslissen of hij bij Spirit aansluit (De Gentenaar)

Jan Roegiers, Vlaams parlementslid voor Spirit, vindt dat het stadsbestuur de Gentse parlementsleden te weinig raadpleegt. Hij zegt ook dat schepen Lieven Decaluwe nog tot 23 januari tijd heeft om te beslissen of hij nu bij Spirit aansluit of niet. Bij het Muziekforum plaatst hij kanttekeningen.
door Karel VAN KEYMEULEN


Jan Roegiers Posted by Hello

"Minister Anciaux vindt het Muziekforum te megalomaan''

JAN ROEGIERS

Jan Roegiers is aan zijn tweede termijn als Vlaams parlementslid begonnen. Maar Spirit heeft ook Gentse ambities. ,,Ik was blij dat Freya Van den Bossche verklaarde dat SP.A en Spirit zeker samenwerken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe zal verschillen van gemeente tot gemeente en stad tot stad. U zegt dat Spirit geen electorale hoogvlieger was. Maar wij hebben ook niemand in de gemeenteraad. Spirit heeft wel twee parlementsleden, kamerlid Annelies Storms en ikzelf. Wij vullen de SP.A goed aan. Wij hebben goede contacten hebben met allochtonen, de Noord-Zuidbeweging, de vredesbeweging. Dat is onze rol. Het ontbrak Spirit wel aan een duidelijk profiel. Nu hebben we dat wel. Als links-liberale partij vullen we de SP.A perfect aan, een SP.A die duidelijk een sociaal-democratische koers vaart.''

Hoe staat Spirit tegenover een samenwerking met Groen!?
Jan Roegiers: Ik ben voor progressieve frontvorming. Er steekt een gure rechtse wind op in dit land. De kiezer moet een duidelijk alternatief hebben. De progressieve zijde verzwakt zichzelf als ze versplinterd naar de kiezer gaat. Ofwel sta je samen sterk, ofwel versterk je elkaar. Het zou dom zijn als de groenen niet toehappen. Wij willen wel niet het lelijke jonge eendje zijn. Spirit heeft in Gent 350 leden. In ons 25-koppig bestuur tref je mensen van alle geledingen. We zijn een jonge partij die nog voort moet worden uitgebouwd.

Mooiste ambt

Wat gaat u zelf doen met de gemeenteraadsverkiezingen?
Ik ben ter beschikking. Dat geldt ook voor Annelies Storms. Het is belangrijk dat Spirit in de gemeenteraad vertegenwoordigd is. En schepen zijn is het mooiste politieke ambt hoor ik altijd. Vlaams parlementslid zijn is ook boeiend, maar je moet ruimte krijgen. Ik heb het moeilijk met die afsprakennota tussen de coalitiepartijen.

Is er nog een rol weggelegd voor schepen van Leefmilieu Lieven Decaluwe?
Er zijn verregaande gesprekken gevoerd met hem. Dat is al een tijd geleden. Toen was het water nog te diep. Maar hij is welkom, al kunnen wij niet blijven wachten. Op 23 januari houden we onze nieuwjaarsreceptie. Tegen dan moet het uitgeklaard zijn. Hij kan een rol spelen, als hij het wil. Hij zal eens moeten beslissen, want hij is het enige VU-gemeenteraadslid dat in ons land nog rondloopt.

CD&V-voorzitter Jeroen Vanden Berghe zei ook dat hij welkom is?
Ik las dat ook. Ik hoorde hem niet zeggen dat hij daarin niet geïnteresseerd is. Mocht hij dat doen, even goede vrienden, maar hij is welkom. Als uittredend schepen betekent hij ook iets. Of hij dan het uithangbord wordt van Spirit, kan ik niet zeggen. Wij kunnen niets beloven, Maar de lijn is open. Neen, met N.VA hebben we geen contact. Op parlementslid Helga Stevens en Karel Van Hoorebeke na ken ik ze ook niet.

Even schrikken

Kunt u als parlementslid wegen op Gentse dossiers?
Deze stad wordt goed bestuurd. Maar in Brussel denken ze soms dat Gent te goed wordt bestuurd en dat er geen nood is aan investeringen in Gent. Fout natuurlijk. Denk maar aan de nieuwe sluis in Terneuzen, het afwerken van de kleine ring, de bodemsaneringen, Flanders Expo, het Muziekforum, het Circus Mahy. Dit stadsbestuur doet aan hink-stap-springen. Ze stappen naar een kabinet of een minister, maar ze doen veel te weinig een beroep op het tussenechelon, de Gentse volksvertegenwoordigers. Als je dan de Antwerpse lobbymachine ziet of die van Zuid-West-Vlaanderen, dan schrik je. Gent moet dat ook doen. Dat zal nodig zijn, ook in het dossier Muziekforum.

Waarom? U kent uw partijgenoot en minister van Cultuur Bert Anciaux goed?
Hij zwijgt voorlopig. Hij is ervan overtuigd dat Gent nood heeft aan een groot cultureel project met architecturale uitstraling. Hoelang is het niet geleden dat hier nog eens een toonaangevend gebouw werd opgetrokken? Anciaux heeft wel nogal wat vragen bij het Muziekforum. Hij vindt het te megalomaan en ziet de synergie met de andere culturele spelers niet. Hij hoedt zich voor projecten die niet worden gedragen. Daarom moet het stadsbestuur duidelijkheid creëren. Het dossier zit nog niet goed in elkaar.

Wat is de samenwerking tussen het Forum, kunstencentrum Vooruit en de concertzaal De Bijloke? Gaan ze elkaar beconcurreren, gaan ze samenwerken of blijft iedereen op zijn eiland zitten?
Is het geselecteerde ontwerp architecturaal het meest ideale project? Daar zijn ook vragen over. Het scepticisme neemt toe. Ik zie ook afvallers zoals de SP.A in de provincie. Wordt dit project nog wel gedragen?

Wat denkt u er zelf over?
Ik geloof in de noodzaak van een degelijke, grote festivalhal met een opvallende architectuur. Maar we moeten de zaken goed bekijken. Ik wil niet verantwoordelijk zijn voor iets dat over vijf jaar niet blijkt te draaien. Het moet aangepast zijn aan de schaal van Gent.

kvk, © 2004 Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV

vrijdag, december 03, 2004

Spirit wil meer en veiliger fietsparkeerplaatsen aan Gentse treinstations

Perpetuum Mobile, de Gentse afdeling van de Fietsersbond, voerde op 3 december actie in het Sint-Pietersstation voor meer en veilige fietsparkeerplaatsen om en rond het station. Spirit-kamerlid Annelies Storms en Spirit Gent steunden deze actie voluit.

Annelies Storms in volle actie aan het Sint-Pietersstation Posted by Hello

Perpetuum Mobile installeerde een symbolische fietsparkeerplaats in de stationshal. Gentse spirit-leden deelden mee pamfletten uit. Annelies Storms, Spirit-kamerlid, kreeg toelichting van de Gentse Fietsersbond. Zij zal minister Vande Lanotte (SP.a) hierover in de Kamer ondervragen. Storms wil zo een volledig en actueel zicht krijgen op de fietsparkeerproblemen om en rond alle Gentse treinstations én de noodzakelijke oplossingen bespoedigen.

Concrete aanleiding voor de actie was de bewaakte overdekte fietsenstalling op NMBS-terrein (600-700 plaatsen) die sinds de lente van 2004 ….niet meer bewaakt is. De oorspronkelijke privé-uitbater ging failliet en het lukte de NMBS maar niet om snel een nieuwe uitbater te vinden. Die zo nu gevonden zijn, maar daar is alleszins voor de fietsparkeerders nog niets van te merken. Ondertussen zijn er al fietsen gestolen uit de ‘bewaakte’ fietsenstalling.

Maar er is meer. De NMBS ligt duidelijk niet wakker van zijn duizenden fietsende klanten in Gent. Ze slaagt er niet in om voldoende fietsparkings (gratis en betalende, bewaakte en niet bewaakte, overdekte en openlucht) op eigen domein te organiseren. Dat geldt zeker voor het Sint-Pietersstation maar bijvoorbeeld ook voor het Dampoortstation.

De NMBS belooft wel beterschap in een veel te verre toekomst (en dan nog blijft alles vaag!), maar wentelt voor het heden de verantwoordelijkheid af op het Gentse stadsbestuur. Die moet steeds maar fietsparkeerplaatsen bij creëren op het publieke domein. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid…en de gezelligheid in de stationsbuurt. En we willen toch dat Gent de ‘gezelligste stad’ blijft!

Afhankelijk van de ramingen en tellingen zijn er om en rond het Sint-Pietersstation zo'n 800 tot 2000 fietsplaatsen te weinig. Dat kan je niet zomaar oplossen met hier of daar 100 extra-fietsenstallingen. Zelfs het mooie Maria-Hendrikaplein, een ‘poort van Gent’, werd opgeofferd en gedegradeerd tot fietsparking. En dat terwijl het een beschermd stadsgezicht is en Stedenbouw zich hiertegen verzette. De nood moest wel héél hoog zijn.

Spirit wil dat de NMBS niet langer verstoppertje speelt en zich eindelijk klantvriendelijker opstelt ten aanzien van zijn duizenden fietsende klanten in Gent. De NMBS kan best beginnen met het - onverwijld! - installeren van voldoende en veilige fietsenstallingen op eigen terrein.

Het Gentse Spirit-kamerlid Annelies Storms zal in de federale Kamer de nodige initiatieven nemen om de NMBS hiertoe aan te sporen. Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (spirit) zal in het Vlaams Parlement het aspect mobiliteit in dit dossier bepleiten bij Vlaams mobiliteitsminister Kathleen Van Brempt (sp.a).

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Frank Bombeke, Voorzitter Spirit voor Gent en lid van de Fietsersbond
0472/92.27.49