donderdag, november 20, 2003

Het Zuidpark mag geen eiland worden - Spirit Gent wil van het Zuidpark een open ontmoetingsplaats maken

Begin september 2003 ontvouwde het Gentse stadsbestuur zijn parkenplan. Eén van de vijf projecten daarin is de grondige renovatie van het Koning Albert I-park - beter gekend als het Zuidpark - in het najaar van 2004.


Het Zuidpark (foto: stad Gent) Posted by Hello

Spirit hoopt dat het park een ontmoetingsplaats wordt voor alle omwonenden en passanten, jong en oud. De goede en verkeersveilige bereikbaarheid van het Zuidpark is hét grote pijnpunt, zoals ook bleek uit de infovergadering met de omwonenden (zie een verslag van deze infovergadering op deze site). Het Zuidpark wordt aan drie zijden ingesloten door drukke en onveilige gewestwegen. Spirit vraagt daarom dat de stad Gent het beheer van deze gewestwegen overneemt van het Vlaamse Gewest en hiervoor de nodige financiële middelen krijgt. Zo kan de stad een totaalvisie uitwerken en kunnen de nodige verkeersaanpassingen voor de Zuidparksite uitgevoerd worden.

Spirit wil een open park waarin de gebruiker zich prettig en veilig voelt. Open parkzichten met in- en uitkijkmogelijkheden naar de kern van het park en het achterwege laten van dichte, hoge struikmassieven nabij wandelpaden zijn basisbeginselen in de huidige parkarchitectuur. De auteurs van het Zuidparkontwerp hanteren deze principes echter niet. Het park heeft nu een ontmoetingsfunctie en verbindt de straten en buurten ten noorden en ten zuiden van het park. Juist deze verbinding en ‘verbondenheid’ worden door de ontwerper van het nieuwe Zuidpark doorgesneden. Spirit pleit er daarentegen voor dat de huidige ontmoetings- én verbindingsfunctie van het Zuidpark wordt gerespecteerd en verbeterd.

Ook netheid is heel belangrijk. Daarom vraagt Spirit aandacht voor het plaatsen van voldoende vuilbakken en het tijdig ledigen ervan. Spirit pleit daarenboven voor het plaatsen van genoeg openbare toiletten, die ook toegankelijk zijn voor andersvaliden. Spirit vraagt ook om jonge of minder bekende artiesten, werkzaam in de Gentse regio in te schakelen bij de verfraaiing van het Zuidpark. Alternatieve, nieuwe kunstvormen sluit Spirit daarbij niet uit.

Het huidige ontwerp voor het nieuwe Zuidpark moet verbeterd worden. Spirit vraagt om het bij te sturen en daarvoor zeker de omwonenden en gebruikers nog eens écht te raadplegen. Zij zijn dé ervaringsdeskundigen bij uitstek! Meer info op onze website.

U vindt het volledige dossier in bijlage.

Contactpersonen:

Philippe Vermeulen, coördinator Werkgroep Ruimte van Spirit voor Gent
Wolterslaan 14, 9000 Gent, tel 09 / 228 12 17 – avalon@tiscali.be

Frank Bombeke, coördinator Spirit voor Gent
Sint-Lievenspoortstraat 159, 9000 Gent, tel 09 / 223 75 77 – spiritvoorgent@meerspirit.be

BIJLAGE: SPIRIT-DOSSIER ZUIDPARK

Inleiding

Begin september 2003 ontvouwde het Gentse stadsbestuur zijn parkenplan. Eén van de vijf projecten daarin is de grondige renovatie van het Koning Albert I-park, beter gekend als het Zuidpark. De renovatiewerken zijn gepland voor het najaar van 2004.

Spirit stelt vast dat in dit dossier de kansen tot inspraak van omwonenden en gebruikers niet benut zijn. Ook de toegankelijkheid en de veiligheid van het park laten te wensen over. Bovendien verdient netheid meer aandacht en moet het Zuidpark de Gentenaars, jong en oud, samenbrengen, in een sfeer van wederzijds respect en verdraagzaamheid. Tenslotte vraagt Spirit meer aandacht voor de afwerking van het park. Kunstwerken horen er absoluut thuis, met een voorkeur voor de jongere en minder bekende kunstenaars werkzaam in de Gentse regio.

1. Inspraak

Voor Spirit is een grote, actieve en daadwerkelijke betrokkenheid van de mensen bij het beleid een belangrijk programmapunt. Een correcte, actieve en tijdige informatieverstrekking is daarbij cruciaal. Zeker in concrete dossiers zoals het voorliggende, en in dossiers die gaan over de invulling van openbare ruimte in het bijzonder, kan dit veel pijnpunten blootleggen.

Op een informatievergadering georganiseerd door de stad op 16 juni 2003, rezen heel wat cruciale vragen bij de omwonenden van het Zuidpark. Daarom vraagt Spirit voor Gent zich af waarom er vanuit de stad Gent geen openbare bevraging op voorhand werd georganiseerd of waarom er na de infosessie niet verder werd gewerkt met geïnteresseerde omwonenden. Nochtans tonen eerdere praktijkvoorbeelden, zoals dat van de Groene Vallei, aan dat betrokkenheid van de omwonenden tot goede resultaten leidt.

Spirit merkt op dat de aandacht voor een goede communicatie naar de verscheidene stadsdiensten én de bevolking uitdrukkelijk vermeld is in de aanbesteding van de studieopdracht. Dit gold ook als één van de gunningcriteria.

2. Toegankelijkheid, veiligheid en netheid

Spirit hoopt dat het park een ontmoetingsplaats wordt voor alle omwonenden én passanten, jong en oud. Spirit komt daarom ook op voor een goede toegankelijkheid, inrichting en onderhoud van het park.

De goede en verkeersveilige bereikbaarheid van het Zuidpark is voor Spirit daarbij van groot belang. Dit is ook hét grote pijnpunt van de omwonenden. Zij kunnen het park momenteel heel moeilijk bereiken vanuit de omliggende straten.

Het Zuidpark wordt aan drie zijden ingesloten door drukke en onveilige gewestwegen. Spirit vraagt daarom dat de stad Gent het beheer van deze gewestwegen overneemt van het Vlaamse Gewest en hiervoor de nodige financiële middelen krijgt. Zo kan de stad een totaalvisie uitwerken en kunnen de nodige aanpassingen voor de Zuidparksite uitgevoerd worden. Grote aandacht moet daarbij gaan naar de vlotte toegankelijkheid en verkeersveilige bereikbaarheid voor de zachte weggebruikers.

Spirit wil een open park waarin de gebruiker zich prettig en veilig voelt. Dat kan met behulp van een doordachte aanpak en zachte maatregelen. Open parkzichten met in- en uitkijkmogelijkheden naar de kern van een park en het achterwege laten van dichte, hoge struikmassieven nabij wandelpaden zijn basisbeginselen in de huidige parkarchitectuur. De auteurs van het Zuidparkontwerp hanteren deze principes echter niet.

Het park heeft nu een ontmoetingsfunctie en verbindt de straten en buurten ten noorden en ten zuiden van het park. Juist deze verbinding en “verbondenheid” worden door de ontwerper van het nieuwe Zuidpark doorgesneden. In het huidige ontwerp zijn noord–zuidassen nagenoeg onbestaande. Waarschijnlijk gaat de parkgebruiker na verloop van tijd ook zelf een natuurlijke, rechte weg zoeken over het gazon, met als gevolg spoorvorming, beschadiging van de beplanting en een algemeen slordige en onprettige indruk. Fietsers die mee kunnen instaan voor beweging en sociale controle, zoals in de avondlijke winkelstraten, worden in het ontwerp geweerd. Spirit pleit er daarentegen voor dat de huidige ontmoetings- én verbindingsfunctie van het Zuidpark wordt gerespecteerd en verbeterd.

Ook netheid is heel belangrijk om een park aantrekkelijk te maken. Daarom vraagt Spirit aandacht voor het plaatsen van voldoende vuilbakken en het tijdig ledigen ervan. Spirit pleit daarenboven voor het plaatsen van genoeg openbare toiletten, die ook toegankelijk zijn voor andersvaliden.

Het in één of andere vorm opnieuw inschakelen van “parkwachters” in de Gentse parken is een goed idee. Door hun aanwezigheid kunnen zij kleine criminaliteit voorkomen en respect vragen voor de netheid. Maar bovenal zijn zij geknipt om alle bezoekers en gebruikers zich thuis te laten voelen in het park. Ideaal voor deze taak zijn b.v. energieke oudere mensen op (brug)pensioen, vrijwilligers of mensen aan de slag in het kader van een tewerkstellingsproject.

3. Afwerking

Welke zijn de voorzieningen getroffen om de flexibiliteit van de parkzone te verzekeren en het gebruik voor diverse culturele en andere manifestaties toe te laten? De podiumfunctie van de binnentuin van het administratief centrum lijkt Spirit evident, maar hoe wordt dit verder uitgewerkt? Heeft men een uitbreiding van manifestaties voorzien in de toekomst, en zal dit op termijn geen overlast geven aan de omwonenden?

Spirit vraagt ook om jonge of minder bekende artiesten werkzaam in de Gentse regio in te schakelen bij de verfraaiing van het Zuidpark. Alternatieve, nieuwe kunstvormen sluit Spirit daarbij niet uit.

4. Tot slot

Het huidige ontwerp voor het nieuwe Zuidpark moet verbeterd worden. Spirit voor Gent vraagt om het bij te sturen en daarvoor zeker de omwonenden en gebruikers nog eens écht te raadplegen. Zij zijn dé ervaringdeskundigen bij uitstek! De aangehaalde opmerkingen lopen parallel met de bijzondere aandachtspunten van Spirit voor Gent. Het spreekt voor zich dat Spirit aandachtig het verdere verloop van het Zuidparkdossier zal opvolgen en waar nodig kritisch maar constructief zal ageren.

Spirit Gent tevreden met wegstemmen havenrichtlijn door Europees Parlement

Spirit voor Gent is blij dat de havenrichtlijn, die terecht voor veel onrust zorgde bij de havenarbeiders, er niet komt. De havenrichtlijn zou het mogelijk gemaakt hebben dat scheepspersoneel zelf de scheepsvracht zou mogen laden en lossen, wat vanuit veiligheids- en sociaal oogpunt niet aanvaardbaar is. Het wegstemmen van de richtlijn betekent ook dat het sociaal statuut van de havenarbeiders voorzien in de Wet Major overeind blijft. Ook de vrijmaking van de loodsdiensten gaat niet door. Een te verregaande Europese liberaliseringspoging werd gelukkig verijdeld.

Spirit voor Gent vindt de stemming in het Europees Parlement een overwinning voor het Vlaamse model van sociale consensus tussen de havenwerkgevers en –nemers tegen de te grote liberaliseringsdrang van de Europese Commissie en bepaalde Europese lidstaten. Ook Spirit voor Gent is ervan overtuigd dat het hoge kwaliteitsniveau en de grote performantie van de Gentse havenarbeiders geen concurrentienadeel, maar een economische troef is. De Gentse haven moeten volgens Spirit voor Gent dus onomwonden de kaart blijven trekken van hoge veiligheids- en opleidingsvoorwaarden in de havens. Spirit voor Gent verzet zich tegen een systeem van goedkope havenstaten in navolging van de goedkope vlagstaten.

Voor Spirit voor Gent is dit dossier ook een mooi voorbeeld van hoe goede samenwerking lonen kan. De krachtenbundeling van de federale regeringsleden Anciaux, Van Brempt en Vandenbroucke met Vlaams minister Bossuyt, de sociale havenpartners, de Belgische democratische Europarlementsleden heeft overduidelijk zijn vruchten afgeworpen. Spirit-minister Bert Anciaux heeft trouwens als enige minister in de Raad van Europese Vervoersministers tegen deze richtlijn gestemd.

Contactpersonen:
Guido Poppelier, teamlid Spirit voor Gent, Scheldestraat 141, 9040 Sint-Amandsberg, 0478/90.99.04, Guido.Poppelier@vanweert.fgov.be

Frank Bombeke, coördinator Spirit voor Gent
Sint-Lievenspoortstraat 159, 9000 Gent, tel 09 / 223 75 77 – spiritvoorgent@meerspirit.be

woensdag, november 12, 2003

Jan Roegiers schrijft open brief aan Gentse parlementsleden over situatie Iraanse vluchtelingen

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (SPIRIT) bracht gisteren een bezoek aan de Iraanse vluchtelingen in de Gentse St-Antoniuskerk. In een open brief, die u als bijlage vindt, gericht aan de Gentse volksvertegenwoordigers van de democratische partijen, nodigt Roegiers hen uit een bezoek te brengen aan de kerk en er te luisteren naar de getuigenissen van de vluchtelingen.

Roegiers is ervan overtuigd dat zijn collega's, na het horen van de beklijvende verhalen, best bereid zullen zijn de situatie van de Iraanse vluchtelingen in hun respectieve fracties te bespreken. Zélf stelt hij alvast voor na te gaan of voor bepaalde mensen een tijdelijk statuut niet aangewezen is.

Voor meer info:
Jan Roegiers, jan.roegiers@meerspirit.be

Open brief aan de Gentse volksvertegenwoordigers van de democratische partijen:

Vera Dua (Vlaams volksvertegenwoordiger - Agalev),
Dirk Holemans (Vlaams volksvertegenwoordiger - Agalev),
Stefaan Noreilde (senator - VLD),
Fatma Pehlivan (senator - sp.a-spirit),
Daan Schalck (federaal volksvertegenwoordiger - sp.a-spirit),
Cemal Cavdarli (federaal volksvertegenwoordiger - sp.a-spirit),
Annelies Storms (federaal volksvertegenwoordiger - sp.a-spirit),
Dany Vandenbossche (Vlaams volksvertegenwoordiger sp.a),
Tony Van Parys (federaal volksvertegenwoordiger CD&V)

Gent, 12 november ’03

Betreft: Iraanse vluchtelingen in de St-Antoniuskerk te Gent

Waarde collega,
Op dinsdag 11 november bracht ik een bezoek aan de St-Antoniuskerk. U weet wel, de kerk aan de Forelstraat waar Iraanse vluchtelingen onderdak hebben gezocht en gevonden. Ik was de eerste politicus die er langskwam en de getuigenissen van de mensen aanhoorde.

U kent ongetwijfeld het probleem. België weigert deze Iraanse vluchtelingen een statuut te geven, terwijl verschillenden onder hen onmogelijk terugkunnen naar hun vaderland. Ze kunnen dat niet omdat enerzijds Iran geen vluchtelingen terugneemt en omdat anderzijds hun leven in gevaar is als ze terugkeren. Een dramatische Catch 22 dus… De Iraanse vluchtelingen worden op die manier gedwongen ergens een illegaal bestaan op te bouwen met alle gevolgen van dien: geen uitkering, geen arbeidsvergunning, geen mogelijkheid om opleiding te volgen, bovenop schrijnende gevolgen voor hun gezondheid en leefomstandigheden…In Gent zouden een 120-tal Iraniërs in deze situatie verkeren!

Ach, ik besef best dat de programma’s van onze partijen over deze thematiek niet allemaal of niet helemaal gelijk lopen en ik wil hierover ook geen politieke spelletjes spelen. Toch ben ik ervan overtuigd dat voor een aantal Iraanse vluchtelingen een oplossing moet kunnen worden gevonden, misschien onder de vorm van een tijdelijk statuut.

Met deze open brief wil ik u evenwel ook uitnodigen even langs te lopen bij deze vreedzame actie en te luisteren naar de vaak beklijvende verhalen die deze mensen te vertellen hebben. Na hen te hebben aanhoord, bent u misschien best bereid deze aangelegenheid in uw fractie welwillend te bespreken.

In de stellige hoop dat u op deze uitnodiging wil ingaan,

Vriendelijk groeten,
Jan Roegiers,Vlaams volksvertegenwoordiger

dinsdag, november 04, 2003

Jan Roegiers en Annelies Storms aanwezig op Gentse actiedag 'Geen Geld voor Geweld'

Kamerlid Annelies Storms en Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers willen niet dat hun spaargeld aangewend wordt voor investeringen in de wapenindustrie. De spirit-mandatarissen voegden vandaag de daad bij het woord en stuurden elk een brief aan hun bankdirecteur waarin ze hun ongenoegen uiten en uitsluitsel vragen over deze gang van zaken.

Uit een studie van Netwerk Vlaanderen vzw blijkt immers dat de vijf grote Belgische banken samen meer dan 1,5 miljard euro investeerden in de wapenindustrie. Storms en Roegiers verzetten zich met klem tegen het feit dat er met hun spaargeld en beleggingen geïnvesteerd zou worden in dood en vernieling. Banken moeten zich bewust zijn van hun grote impact op de economische evoluties, ze vormen een mondiale, financiële macht die positief zou moeten aangewend worden om de militaire industrie aan banden te leggen i.p.v. ze te voeden.

Spirit pleit daarom voor de invoering van een “Nationale Code voor Ethische Kredietverlening”. Deze Code moet tot stand komen in samenspraak met alle banken. Het bestuur van Spirit voor Gent geeft het goede voorbeeld om ethisch verantwoord te beleggen en opende een tijdje geleden al een spaarrekening bij de Triodosbank.

Om deze eis nog meer kracht bij te zetten zullen Annelies Storms en Jan Roegiers, vergezeld van een spirit–delegatie, onder het motto ‘Geen geld voor geweld’ aanwezig zijn op het ‘Feest van Protest’. Deze actiedag heeft nu woensdag 5 november vanaf 19 uur plaats op de Kouter in Gent.

zaterdag, november 01, 2003

Spirit Gent roept op tot deelname aan 'Geen Geld voor Geweld'

Zaterdag 25 oktober werden Spirit-leden, -parlementsleden en -sympathisanten, samen met zo’n 500 andere totaal geweldloze vredesactivisten gearresteerd aan het SHAPE-hoofdkwartier in Bergen (Mons) . Onder hen ook Gentse Spirit-leden en -sympathisanten en onze twee Gentse Spirit-mandatarissen Annelies Storms, Kamerlid, en Jan Roegiers, Vlaams volksvertegenwoordiger. Voor verslag en commentaar zie onze Gentse Spirit-webstek www.meerspirit.be/gent

Spirit en Spirit voor Gent trekken de pacifistische lijn consequent door en steunen voluit de campagne "Geen geld voor geweld".

De Belgische banken steken nog steeds geld – zo’n 1,5 miljard dollar - in de wapenindustrie. Netwerk Vlaanderen, samen met het Forum voor Vredesactie en Vrede vzw, voert een campagne om de investeringen in de wapenindustrie stop te zetten.

Op 5 november 2003 start de campagne met een (gratis) Feest van Protest om 19u op de Kouter in Gent bij de kantoren van Dexia, ING, KBC en Fortis. Een steengoed programma, animatie en ambiance verzekerd. Alle Spirit -leden en –vrienden warm uitgenodigd. Meer info vind je op http://www.vredesactie.be/view.php?lang=nl&artikel=216

Spirit-nationaal ondersteunt "Geen geld voor geweld" met een aantal eigen initiatieven. Spirit-Kamerlid Annemie Roppe pleit voor een Nationale Code Ethische Kredietverlening. Zij verdedigt op zaterdag 1 november in Groot Gelijk (radio1) van 11u-13u het standpunt van Spirit. Mail je reactie naar Groot Gelijk . Ook andere Spirit-mandatarissen en lokale afdelingen zullen initiatieven nemen. Meer info op www.meerspirit.be

Spirit voor Gent geeft het goede voorbeeld en heeft zelf een spaarrekening geopend bij de Triodos-bank www.triodos.be. Enkel bij Triodos maakt de uitsluiting van financieringen van de wapenindustrie deel uit van het algemeen beleid van de bank.

De stad Gent wil ethisch bankieren waar het binnen de wettelijke mogelijkheden kan. En dat is goed nieuws. Een voorbeeld voor andere steden en gemeenten!

Je kan zelf ook iets doen! Als klant, spaarder, belegger kan je zelf duurzaam en ethisch (en pacifistisch!) bankieren, sparen en beleggen. Meer info over de campagne "Geen geld voor geweld" op www.netwerk-vlaanderen.be , duurzaam.netwerk-vlaanderen.be. en www.mijngeldgoedgeweten.be.
Meer info over Triodos op www.triodos.be

Met vredevolle groet,

Frank Bombeke, Coördinator Spirit voor Gent, Lid Spirit-netwerk Vrede,
Sint-Lievenspoortstraat 159, 9000 Gent, 09/223.75.77E-post spiritvoorgent@meerspirit.be
Webstek : www.meerspirit.be/gent